IT TEHNOLOGIJE U RAZVOJU MUZIČKE PISMENOSTI DETETA PREDŠKOLSKOG UZRASTA

  • Mirjana Matović
  • Nikola Vetnić

Apstrakt

Muzika se u savremenom vaspitno obrazovnom procesu prilagođava svakodnevici i razvija u kontekstu modernih tehnologija. Prateći potrebe, interesovanja i sposobnosti predškolskog deteta, vaspitač koristi muziku kroz sva dostupna sredstva zvučne reprodukcije kombinujući je sa sopstvenim potencijalom i mogućnostima muzičkog izražavanja. Rad je rezultat sve većeg intelektualnog i muzičkog potencijala predškolskog deteta koje od učenja muzike očekuje aktivno uvezivanje različitih čula, od zvuka do boje. Cilj je kreiranje muzičke računarske aplikacije kroz koju se učenje muzike realizuje putem usvajanja znanja o bojama. Upotrebom aplikacije u okviru programskog jezika Max/MSP/Jitter (Max) određen je metod. Max je vizuelni programski jezik čije je okruženje bazirano na kombinovanju gotovih objekata i aplikacija u konfiguracije namenjen muzici i multimediji. Rezultat rada sagledava se u savladavanju osnovnih pojmova muzičke opismenjenosti kroz boju kao nosioca organizovanja muzičkog toka. Potencijal ovog programa namenjenog deci predškolskog uzrasta je u tome da se učenje muzike u savremenom vaspitno-obrazovnom sistemu razume i realizuje kroz kompromis sa razvojem zahteva savremene tehnologije, čiji je muzika neodvojiv deo.

Objavljeno
14. 10. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
ČLANCI