Prijavite se ili Registracija da prijavite članak.

Uslovi za predaju priloga

Kao deo postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi skladnost priloga koji prijavljuju sa svim sledećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smernica prijave mogu biti vraćene.
  • Rad koji prilažem nije ranije objavljivan, niti se nalazi u procesu razmatranja u drugom časopisu (ili je objašnjenje obezbeđeno u komentarima uredniku).
  • Fajl koji prilažem je u formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ili WordPerfect.
  • Gde je moguće, URL-ovi referenci su priloženi.
  • Tekst ima prored 1,5, koristi font Times New Roman veličine 12, koristi kurziv umesto podvlačenja (izuzev URL adresa) i ilustracije, tabele i prilozi su smešteni unutar teksta na odgovarajućim mestima ili na kraju.
  • Tekst sa uputstvima vezanim za stil i bibliografske zahteve je u Упутства за ауторе, koja se nalaze u sekciji "Predaja".

Smernice za autore

Časopis Pedagoška stvarnost objavljuje teorijske, pregledne, originalne naučne i stručne radove iz svih oblasti pedagogije i srodnih naučnih disciplina - psihologije, didaktičko-metodičke i nastavne prakse. Prilažu se isključivo radovi koji nisu već objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji. Radovi se prilažu i objavljuju na: srpskom jeziku (koristi se latinično pismo), jezicima koji se koriste u zvaničnoj upotrebi u Vojvodini ili na engleskom jeziku.

Radovi se dostavljaju isključivo preko platforme časopisa: http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps. Potrebno je pripremiti odvojene dokumente za predaju:

  • Naslovna strana sa afilijacijom autora, adresom autora i elektronskom adresom autora. 
  • Rad (članak) bez podataka o autorima. Na prvoj stranici rada sastaviti apstrakt sa 5 ključnih reči na srpskom jeziku. 

Da biste poslali svoj rukopis putem platforme, morate se registrovati kao autor. Nakon što je registracija završena, potrebno je da napravite „Novu prijavu“, a zatim sledite proceduru u nekoliko definisanih koraka.

Časopis Pedagoška stvarnost objavljuje radove sa najviše četiri koautora. Ukoliko rad sadrži više od dva koautora, potrebno je u odvojenom dokumentu priložiti pojedinačni doprinos svakog autora. Ukoliko radovi nisu napisani u skladu sa Uputstvom za autore, nakon tehničke provere, radovi se vraćaju autorima na ispravku, pre procesa recenziranja.

Uputstvo za autore možete preuzeti ovdePDF