Ciljevi i delokrug

Časopis Pedagoška stvarnost je časopis namenjen za proučavanje školskih i kulturno-prosvetnih pitanja iz domena pedagogije, psihologije, didaktičko-metodičke i nastavne prakse. Časopis ima tradiciju postojanja dugu punih 60 godina, koji ima za cilj da okupi akademike, istraživače i praktičare koji se bave razmatranjem, analizom i proizvodnjom relevantnog znanja u ovim oblastima. Od prvog broja 2017. godine časopis izlazi u suizdavaštvu sa Odsekom za pedagogiju,  Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (Srbija). Na osnovu procene Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije od 2002. godine, časopis Pedagoška stvarnost  ima karakter publikacije od posebnog interesa za nauku.

Objavlјuju se recenzirani stručni radovi, pregledni članci, izvorni naučni radovi iz prethodno navedenih oblasti, a radovi u časopisu se uređuju po strukturi:

Pogledi i mišljenja, Vaspitno-obrazovni rad škole, Didaktika i metodike, Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Inkluzivno obrazovanje, Visoko obrazovanje, Obrazovanje odraslih, Pedagogija slobodnog vremena, Istorija pedagogije, Prikazi i ocene, Prilozi iz stranih zemalјa i primeri dobre prakse. 

Autori radova svoje radove treba da prirede prema detalјnim uputstvima uredništva, a radovi se objavlјuju na srpskom, engleskom i na jezicima nacionalnih manjina, a rezimei radova su dostupni na srpskom i engleskom jeziku.

Časopis Pedagoška stvarnost je do 2011. godine izlazio pet puta godišnje. Od prvog broja za 2017. godinu časopis izlazi dva puta godišnje, u junu i decembru. Radovi se prilažu do 01. marta za prvi broj tekuće godine i do 01. septembra za drugi broj tekuće godine.

Sve informacije o članstvu u Pedagoškom društvu Vojvodine i pretplati na časopis možete pronaći na stranici: https://www.pedagoskodrustvovojvodine.edu.rs

Urednici
Doc. dr Bojana Perić Prkosovački
Prof. dr Olivera Knežević Florić