Izjava o slobodnom pristupu

Časopis Pedagoška stvarnost je dostupan u režimu otvorenog pristupa, što podrazumeva da pojedinci i institucije imaju slobodan, besplatan i neograničen pristup celokupnom sadržaju članaka. Korisnicima je omogućeno da čitaju, preuzimaju, štampaju, distribuiraju, kopiraju, pretražuju ili pristupaju tekstovima časopisa, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu sa licencom Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0). Jedina obaveza korisnika je da delo ispravno citira. 

TROŠKOVI OBJAVE RADOVA

Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa. Postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.

AUTORSKA PRAVA I LICENCE

Autori zadržavaju autorska prava na objavljenim radovima i imaju pravo da koriste članak na načine dozvoljene trećim stranama prema CC-BY-NC Creative Commons licenci. Ova licenca omogućava kopiranje i redistribuciju materijala u bilo kom medijumu ili formatu, kao i remiks, transformaciju i nadograđivanje materijala uz uslov da se autoru pruži odgovarajuće priznanje.

Autori i autorke radova objavljenih u Pedagoškoj stvarnosti zadržavaju svoje autorsko pravo. Autori i autorke daju izdavaču pravo da objavi članak, da bude naveden kao njegov originalni izdavač u slučaju ponovne upotrebe, i da ga distribuira u svim oblicima i medijima.