ULOGA I ZNAČAJ NASTAVNIKA U VASPITNO- -OBRAZOVNOM RADU SA DAROVITIMA

  • Marina Mijatović

Apstrakt

U naučnoj i stručnoj javnosti prihvaćen je stav da obrazovanje u doba postmoderne
treba da omogući svakom pojedincu da ostvari svoje predispozicije i razvije
sposobnosti do individualnog optimuma, čime se u fokus sve više stavlja pitanje darovitih
učenika. Darovitost je lična ali i društvena potreba jer daroviti učenici mogu,
uz adekvatan pedagoški tretman, da izrastu u društvenu elitu. Stoga, briga za darovitu
decu jedan je od bitnih zadataka stučnih saradnika, nastavnika i vaspitača. Nastavnici
danas imaju zahtevne i složene profesionalne uloge a od velikog je značaja njihova
mogućnost korišćenje različitih metoda i didaktičko-metodičkih postupaka kako
bi se zadovoljile specifične potrebe darovitih. Ovaj teorisjki rad ima za cilj da ukaže
na kompleksnu ulogu nastavnika u radu sa darovitima, od procesa nominacije pa do
organizacije vaspitno-obrazovnog rada, kao i da pruži određene smernice za organizovanje
vaspitno-obrazovnog rada sa darovitim učenicima sa posebnim akcentom na
mentorski rad.

Objavljeno
27. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA