PREVENCIJA ŠKOLSKOG NEUSPEHA: ZNAČAJ PORODICE

  • Lana Tomčić

Apstrakt

U pedagoškoj literaturi školski neuspeh se najčešće definiše kao neispunjavanje minimuma zahteva u sticanju znanja i ostvarivanju vaspitno-obrazovnih zadataka tokom nastavnog procesa. Porodica, kao osnovno socijalno okruženje u kome dete stiče prva iskustva, prve modele i uzore, prepoznaje se kao jedan od najznačajnijih faktora školskog neuspeha učenika. Istraživački cilj ovog rada predstavlja pregled faktora porodične sredine koji utiču na pojavu školskog neuspeha, kao i značaja, odnosno mogućnosti uspostavljanja partnerstva porodice i škole u cilju prevencije školskog neuspeha. Istraživački cilj se ostvaruje na teorijskom nivou, uz primenu metode teorijske analize. Na osnovu proučavanja relevantne literature izvodi se zaključak da su sledeći faktori prepoznati kao dominantni: socioekonomski status, struktura porodice, vaspitni stil roditelja, njihova uključenost u obrazovanje dece, očekivanja i emocionalna podrška. Svesni činjenice da savremeni način života stavlja roditelje pred raznovrsne izazove i otežava ostvarenje njihove uloge, istraživači školskog neuspeha su ispitivali mogućnosti uspostavljanja partnerstva porodice i škole u cilju prevladavanja školskog neuspeha, te su u radu, između ostalog, predstavljene i dve strategije partnerstva: koncept roditeljske uključenosti i savetodavne strategije.

Reference

Álvarez-Blanco, L. & R. A. Martínez-González (2016). Cooperación entre las Familias y los Centros Escolares como Medida Preventiva del Fracaso y del Riesgo de Abandono Escolar en Adolescentes. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 10(1), 175-192

Babarović, T., Burušić, J. i Šakić, M. (2009). Uspješnost predviđanja obrazovnih postignuća učenika osnovnih škola Republike Hrvatske. Društvena istraživanja, 18(4-5), 673-695.

Baucal, A., Pavlović-Babić, D. (2009). Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji: obrazovne šanse siromašnih. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Institut za psihologiju.

Baucal, A. (2012) Uticaj socio-ekonomskog statusa učenika na obrazovna postignuća: direktni i indirektni uticaji. Primenjena psihologija, 1, 5-24.

Bedeniković, M. (2010). Uloga majke u školskom uspjehu djeteta. Školski vjesnik, 58(3), 331-344.

Bleuer, J. C. and G. R. Walz (2002). New perspectives on counseling underachievers, ERIC Document Reproduction Service, No. ED 470602.

Burstein, L., Fischer, K. B., & Miller, M. D. (1980) The multilevel effects of background on science achievement: A cross-national comparison. Sociology of Education, 53(4), 215-225.

Čudina-Obradović, M., Obradović, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Đorđević, J. (1989). Teškoće u učenju i problemi neuspeha u nastavi. Nastava i vaspitanje, 4, 291-302.

Epstein, J. L. and K. C. Salinas (2004). Partnering with Families and Communities. A well-organized program of family and community partnerships yields many benefits for schools and their students. School as Learning Communities, 61(8), 12-18.

Eret, L. (2012). Odgoj i manipulacija: razmatranje kroz razvojnu teoriju ekoloških sustava. Metodički ogledi, 19(1), 143-161.

Gregurović, M., Kuti, S. (2010). Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: Primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006. Revija socijalne politike, 17(2), 179-196.

Gutvajn, N., Ševkušić, S. (2013). Kako stručni saradnici doživljavaju školski neuspeh učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 45(2), 342-362.

Hamre, B.C., Pianta, R.C. (2005). Can Instructional and Emotional Support in the First-Grade Classroom Make a Difference for Children at Risk of School Failure? Child Development, 76 (5), 949-967.

Janković, J., Prošić-Santovac, D. (2009). Porodica kao činilac školskog (ne)uspeha. U Gajić.O (ur.) Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Zbornik radova/knjiga 5 (str. 387-398). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.

Klemenović, J. U., Cvijanović, N. (2017). Ispitivanje spontanog uključivanja roditelja u obrazovanje dece na početku školovanja. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII(2), 210-224.

Krstić, K. (2016). Različiti pristupi u proučavanju porodice. Norma, XXI, 2, 361-373. Lam, G. (2014). A Theoretical Framework of the Relation between Socioeconomic Status and Academic Achievement of Students. Education, 134(3), 326-331.

Lee, J. & Bowen, N. K. (2006). Parent involvement, cultural capital, and the achievement gap among elementary school children. American Educational Research Journal, 43, 193-218.

Malinić, D. (2007). Kako pomoći neuspešnom učeniku. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39(1), 86-98.

Malinić, D. (2009). Neuspeh u školskoj klupi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Matković, T. (2010). Obrazovanje roditelja, materijalni status i rano napuštanje školovanja u Hrvatskoj: trendovi u proteklom desetljeću. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 19(4-5), 643-667.

Milošević, N. (2002). Uticaj saradnje porodice i škole na socijalno ponašanje i školsko postignuće učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 34, 193-212.

Musitu, G. & Cava, M. J. (2001). La familia y la educación. Barcelona: Octaedro.

Önder, Е. (2016). Causes of school failure from teacher and student’s perspective. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 7(2), 9-22.

Pahić, T., Miljević-Rađički, R., Vizek-Vidović, V. (2010). Uključenost roditelja u život škole: percepcija roditelja opće populacije i predstavnika roditelja u školskim tijelima. Odgojne znanosti, 12(2), 329-346.

Pavić, Ž., Vukelić, K. (2009). Socijalno podrijetlo i obrazovne nejednakosti: istraživanje na primjeru osječkih studenata i srednjoškolaca. Revija za sociologiju, 40/39(1-2), 53-70.

Pelemiš, D. S., (2017). Vaspitni stil roditelja kao faktor opšteg uspeha učenika. Pedagoška stvarnost, LXIII(1), 27-40.

Polovina, N. (2008). Doprinosti škole građenju partnerstva sa roditeljima. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 40(1), 152-171.

Polovina, N. (2009). Obrazovanje roditelja i odnos prema školi njihovih ćerki i sinova. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 41(1), 76-99.

Popović, D. (2010). Partnerstvo porodice i škole kao faktor prevencije vršnjačkog nasilja. Pedagoška stvarnost, 1-2, 35-45.

Popović, D., Zuković, S. (2014). Partnerstvo porodice i škole u uslovima tranzicije. Zbornik radova Filozofskog fakulteta, 1, 219-235.

Rečić, M. (2003). Obitelj i školski uspjeh učenika. Đakovo: Pedagoška biblioteka.

Reis, S. M. & McCoach, D. B. (2000). The underachievement of gifted students: What do we know and where do we go? Gifted Child Quarterly, 44, 152-170.

Santín-González, D. (2006). Familia, escuela y fracaso escolar. En M. T. López (Dir.), La familia en el proceso educativo (pp. 181-222). Madrid: Ed. Cinca.

Slijepčević, S., Zuković, S., Kopunović, R. (2017). Roditeljska očekivanja i školsko postignuće učenika. Zbornik Odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 26, 157-174.

Sremić, I., Rijevac, M. (2010). Povezanost percepcije majčinog i očevog roditeljskog ponašanja i školskog uspjeha kod učenika osnovne škole. Odgojne znanosti, 12(2), 347-360.

Stanojlović, B. (2016). Osnovi pedagoške dijagnostike. Beograd: Učiteljski fakultet.

Sušanj-Gregorović, K. (2017). Roditeljska uključenost u obrazovanje djeteta: stavovi i praksa učitelja. Školski vjesnik, 66(3), 347-376.

Šaranović-Božanović, N. (1984). Uzroci i modeli prevencije školskog neuspeha. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Škutor, M. (2014). Partnerstvo škole i obitelji – temelj dječjeg uspjeha. Napredak, 155(3), 209-222.

Trnavac, N. (2010). Pedagogija – udžbenik za nastavnike. Beograd: Naučna KMD. Tyrone C. Howard & Rema Reynolds (2008). Examining Parent Involvement in Reversing the Underachievement of African American Students in Middle-Class Schools. Educational Foundations, 79-98.

Vrkić-Dimić, J., Zuckerman, Z., Blaži-Pestić, M. (2017). Pojedini aspekti uključenosti roditelja u školovanje učenika sa specifičnim teškoćama u učenju i učenika bez teškoća. Napredak, 158(1-2), 49-68.

Zloković, J. (1998). Školski neuspjeh problem učenika, roditelja i učitelja. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.

Zuković, S. (2012). Porodica kao sistem – funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine.

Zuković, S. (2013). Partnerstvo porodice, škole i zajednice – teorijski i praktični aspekt. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXVIII, 55-68.

Zuković, S. (2017). Savetodavni rad u institucijama vaspitanja i obrazovanja: teorijski i praktični aspekti. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Yildirim, U., Eryilmaz, A. (1999). Effects of gender, cognitive development and socioeconomic status on physics achievement. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 121-126.

Young, D. J., Fraser, B. J. (1993). Socio-economic and gender effects on science achievement: An Australian perspective. School Effectiveness and School Improvement, 4(4), 265-289.
Objavljeno
24. 09. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
ŠKOLSKA PEDAGOGIJA