DIGITALNI MEDIJI I DIDAKTIČKE INOVACIJE U RADU VASPITAČA

  • Angela Mesaroš Živkov
  • Jelena Mićević Karanović
  • Srbislava Pavlov
  • Tanja Brkljač

Apstrakt

Osnovni cilj istraživanja bio je utvrditi da li vaspitači koriste digitalne medije u pripremi i realizaciji aktivnosti i u informisanju o didaktičkim inovacijama u radu sa decom predškolskog uzrasta. Korišćenje digitalnih medija je operaciono definisano preko upotrebe interneta, društvenih mreža, gledanja TV programa, korišćenja mobilnih telefona i kompjutera. Osnovni metod je neeksperimentalan - anketno istraživanje na uzorku. Ukupan uzorak je činilo 112 vaspitača. Uzorak je nameran i prigodan, što odgovara eksplorativnoj prirodi ovog istraživanja. Dobijeni rezultati istraživanja pokazuju da vaspitači koriste pojedine digitalne medije u pripremi, realizaciji i informisanju o didaktičkim inovacijama, što ukazuje na neophodnost razvijanja njihovih kompetencija u oblasti upotrebe digitalnih medija u vaspitno-obrazovnom radu kao i u cilju integrisanja novih informacionih tehnologija u predškolsko obrazovanje.

Reference

Anđelić, S. i Milosavljević, G. (2007). Nove informacione tehnologije u obrazovanju dece. Vol. 6, Ref. E-IV-8, p. 494-498. Infoteh-Jahorina.

Anđelković, N. (2008). Dete i računar u porodici i dečjem vrtiću. Beograd: Beoknjiga i Savez informatičara Vojvodine.

Arsenijević, J. i Andevski, M., (2010). Menadžment obrazovanja za društvo koje uči. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi i Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Arsenijević, J. i Andevski, M. (2011). Kompetencije vaspitača za upotrebu novih medija i tehnologija. Zbornik VŠSSOV Kikinda, 2, 25-34.

Veličković, S. (2014). Edukacija vaspitača za primenu IKT u vrtiću. U: Sinteza Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide (pp. 375-378). Belgrade: Singidunum University. Doi: 10.15308/sinteza-2014.

Vasilijević, D., Bojović, Ž. i Ilić, M. (2015). Primena tehničkih uređaja u radu sa decom predškolskog uzrasta. Zbornik radova, broj 17, str. 53-66. Užice: Učiteljski fakultet.

Vilotijević, M. (2003). Od tradicionalne ka informacionoj didaktici. Obrazovna tehnologija. 1-2, 15-19

Geršunski, B. (1987). Prognostički prilaz kompjuterizaciji. Inovacije u nastavi. 5(3), 210-214.

Đukić, M. (2003). Didaktičke inovacije kao izazov i kao izbor. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2009). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2013, 68/2105, 88/2017.

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (2010). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 10/2019.

Janković, M. i Dmitrić, LJ. (2011). Primena računara u pripremnom predškolskom programu. Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo znanja 6. međunarodni simpozijum, Tehnički fakultet u Čačku, 3–5. jun 2011. Retrieved December 2018 from http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio6/radovi/3).pdf

Krneta, LJ., Mesaroš Živkov, A. i Važić, A. (2015). Integrisanje informatičkih tehnologija u metodiku fizičkog i zdravstvenog vaspitanja prezentovanjem ergonomskih preporuka za pravilnu upotrebu računara. Zbornik radova VŠSSSOV u Kikindi, broj 2, str. 45-56. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi.

Lipovac, V. (2003). Didaktički aspekti multimedijalne nastave. Norma, 9(2-3), 211222.

Marić, S. (2018). Interaktivno učenje muzike i engleskog jezika primenom digitalnih medija. Doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Mićević Karanović, J., Maljković. M. Mesaroš Živkov, Pavlov, S i Vukobrat, A. (2019). Rizični uticaji digitalnih medija na dečji psihofizički razvoj i preporuke za njihovo bezbedno korišćenje: izveštaj o realizovanom projektu. Kikinda: VŠSSOV.

Pavlović Breneselović, D. (2012). Ne(postojeći) digitalni prostor u predškolskom vaspitanju Srbije. Tehnika i Informatika u obrazovanju. Čačak: Tehnički fakultet.

Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (2006). Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik, br. 14/2006.

Stanisavljević Petrović, Z. (2011). Medijsko vaspitanje u vrtiću. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet – Departman za pedagogiju.

Stanisavljević Petrović, Z. (2014). Holistički pristup u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. U Danijela Vidanović (Ur.). Holistički pristupi u vaspitanju (pp. 215-376). Pirot: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i Srpska akademija obrazovanja.

Stanisavljević Petrović, Z., Pavlović, D. (2017). Novi mediji u ranom obrazovanju. Niš: Filozofski fakultet.

Džinović, M., K. Milanović (2010). Uslovi za korišćenje računarske opreme u vaspitno-obrazovnom radu sa decom predškolskog uzrasta. Inovacije u nastavi, 23(3), 35–44. Beograd: Učiteljski fakultet.
Objavljeno
24. 09. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA