UPOTREBA AFEKTIVNIH STRATEGIJA ZA UČENJE U NASTAVI POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA

  • Nina Kisin Novi Sad School of Business, Serbia

Apstrakt

Ovaj rad  odnosi se na učestalost upotrebe afektivnih strategija u nastavi engleskog jezika. Afektivne strategije se koriste u manjoj meri, jer se učenici na početku učenja osećaju inhibirano da bi govorili o svojim strahovima i anksioznosti. Istraživanje je sprovedeno početkom letnjeg semestra školske 2014/2015. godine sa studentima Visoke poslovne škole iz Novog Sada. Istraživanje ima za cilj da dokaže da li i u kojoj meri studenti koriste afektivne strategije za učenje poslovnog engleskog jezika. Koristiće se kvantitativni metod obrade podataka dobijenih iz rezultata standardizovanog upitnika za strategije (ISUJ, eng. Strategy Inventory for Language Learning, SILL) autorke Rebeke Oksford (Oxford, 1990). Rezultati istraživanja pokazuju da se afektivne strategije koriste u najmanjoj meri. Ovaj rad ima za cilj propagiranje upotrebe afektivnih strategija u nastavi engleskog jezika od strane učenika, budući da se afektivne strategije koriste u manjoj meri.

Reference

Chamot, A.U. & Kupper, L. (1989). Learning Strategies in Foreign Language

Instruction. Foreign Language Annals 22 (1); 13–22.

Ćirković-Miladinović, I. (2014). Zastupljenost afektivnih strategija učenja engleskog

jezika kod studenata na nematičnim fakultetima. Doktorska disertacija. Filozofski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Karlak, M. (2014). Odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične

kompetencije u stranom jeziku. Doktorska disertacija. Sveucilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski Fakultet, Osijek.

Kostić-Bobanović, M., i Ambrosi-Randić, N. (2006). Language Learning Strategies

in Different English as a Foreign Language Education Levels. Juraj Dobrila University of Pula, Pula.

Oxford, R. (1990). Strategy Inventory for Language Learning (SILL) in: Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. New York, NY: Newbury House Publisher.

Oxford R. (2003) Language learning styles and strategies: an overview, Learning Styles & Strategies/Oxford, GALA. Retrieved July 22, 2014, from http://web.ntpu.edu.tw/~language/workshop/read2.pdf

White, J.C. (1993). Metacognitive, cognitive, social and affective strategy use in foreign language learning: a comparative study. A thesis presented in fulfilment of the requirements for the degree of PhD in Applied Linguistics. Massey University.
Objavljeno
23. 02. 2024.
Broj časopisa
Sekcija
POGLEDI I MIŠLjENjA