PSIHOLOŠKI PREDMETI I KOMPETENCIJE BUDUĆIH UČITELJA

  • Ruženka Šimonji Černak University of Novi Sad, Faculty of Education inSombor
  • Živka Mićanović Cvejić General Hospital, Loznica Preschool Teacher Training College, Šabac, Serbia

Apstrakt

U radu se razmatra uloga predmeta iz oblasti psiholoških nauka u sticanju kompetencija budućih učitelja. Obrazovanje na učiteljskim i pedagoškim fakultetima je interdisciplinarno i psihološki predmeti predstavlaju značajan deo obaveznih i izbornih predmeta u kurikulumu. Teorijski deo rada opisuje osnovne pojmove, kao što su kurikulum i kompetencije učitelja. U metodološkom delu rada su analizirani važeći kurikulumi na učiteljskim i pedagoškim fakultetima u državnom vlasništvu u Srbiji sa ciljem da se odgovori na istraživačko pitanje: u kojoj meri psihološki predmeti učestvuju u sticanju kompetencija za profesiju učitelja. Kompetencije i standardi kompetencija su definisani u skladu sa navodima Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja: kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave, kompetencije za proučavanje i učenje, kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika i kompetencije za komunikaciju i saradnju. Kao zaključak možemo navesti da psihološki predmeti svoj najveći doprinos daju u sticaju druge i treće kompetencije, manje u sticanju kompetencije za komunikaciju i saradnju i da skoro ne učestvuju u sticanju prve kompetencije.

Reference

Domović, V. (2009a). Bolonjski proces i promjene u inicijalnom obrazovanju učitelja i nastavnika. U V. Vizek Vidović (ur.). Planiranje kurikuluma usmjerenog na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika (pp. 9- 13). Zagreb: Filozofski fakultet.

Domović, V. (2009b). Kurikulum: osnovni pojmovi. U V. Vizek Vidović (ur.). Planiranje kurikuluma usmjerenog na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika (pp. 19- 33). Zagreb: Filozofski fakultet.

Gojkov, G. (2012). Pedagoška praksa i razvoj kompetencija budućih učitelja. U M. Valenčić Zuljan, G. Gojkov, A. Rončević, J. Vogrinc (ur.). Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji (pp. 13- 51). Vršac: Vaspitačka škola „Mihailo Pavlov“.

Jurčić, M. (2012). Pedagoške kompetencije suvremenog učitelja. Zagreb: Recedo.

Sučević, V. (2008). Kompetencije učitelja za kvalitetnu školu. Norma, 13(3), 69- 80.

Tubić, T., & Branković, N. (2006). European tendencies for teacher education. Norma 12(1), 37- 48.Preuzeto novembra 2016. Sa http://www.zuov.gov.rs/poslovi/katalog-su/standardi-kompetencija/?lng=lat
Objavljeno
27. 01. 2023.
Broj časopisa
Sekcija
VISOKO OBRAZOVANјE