IMPLEMENTACIJA KRITIČKOG KONSTRUKTIVIZMA U KURIKULUMU: PRETPOSTAVKE I MOGUĆI ISHODI

  • Olja Džinkić
  • Marijana Kosanović

Apstrakt

U fokusu ovog rada nalazi se konstruktivistička perspektiva u učenju, koja se usredsređuje na aktivnu, konstruktivnu i socijalnu prirodu učenja. Poseban naglasak usmeren je na implementaciju kritičkog konstruktivizma u kurikulumu, kao i nove zahteve koje postavlja pred nastavnika. Cilj rada odnosi se na sagledavanje osnovnih ideja i elemenata kritičkog konstruktivizma značajnih za efikasno i kvalitetno učenje, te za motivaciju učenika u konstruktivnom procesu učenja. Teorijskom analizom zaključuje se da obrazovni potencijal kritičkog konstruktivizma stavljajući učenika u centar kurikuluma, podstiče samostalnost i odgovornost u procesu sticanja novih znanja. Istovremeno, teorijskom analizom zaključuje se da kritičko-konstruktivistička perspektiva u obrazovanju,  kao i nastavnik u novoj ulozi facilitatora mogu imati poseban značaj u razvoju motivacije učenika za efikasno učenje.

Reference

Bentley, L. M. (2003). Introducing Critical Constructivism: Critical Consciousness Through A Critical Constructivist Pedagogy, Mexico City, American Educational Studies Association.
Bentley, L. M., Fleury, C. S., & Garrison, J. (2007). “Critical Constructivism for Teaching and Learning in a Democratic Society” The Journal of Thought, 42(3-4), 9-22.
Brooks, J. G., & Brooks, M. (2005). In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms, Alexandria, Association for Supervision and Curriculum Development.
Brofi, Dž. (2015). Kako motivisati učenike da uče, Beograd, Clio.
Gatt, S., & Vella, Y. (2003). Constructivist Teaching in Primary School: Examples in Social Studies, Science, Mathematics, Design and Technology and ICT, Malta, Agenda Publishers.
Grandić, R., & Gajić, O. (1998). Teorije intelektualnog vaspitanja, Novi Sad, Savez pedagoških društava Vojvodine.
Dindar, C. A. (2016). “Student Motivation in Constructivist Learning Environment” Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(2), 233-247.
Driver, R., & Oldham, V. (1986). “A Constructivist Approach to Curriculum Development in Science” Studies in Science Education, 13(1), 105-122.
Đermanov. J., Vukičević, J., & Kosanović, M. (2012). Facilitacija – uloga nastavnika koncepciji dožvotnog učenja. U Zbornik radova Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u Evropskoj perspektivi (91-101), Novi Sad, Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu.
Ebrahimi, N. A. (2013). “Constructivist Translation Classroom Enviroment Survey (CTLES): Development, Validation and Application” Translation & Interpreting, 5(2), 163-186.
Jukić, R. (2013). “Konstruktivizam kao poveznica poučavanja sadržaja prirodoznanstvenih i društvenih predmeta” Pedagogijska istraživanja, 10(2), 241-263.
Kostović, S. (2005). Vaspitni stil nastavnika, Novi Sad, Savez pedagoških društava Vojvodine.
Lunenburg, C. F. (2011). “Critical Thinking and Constructivism: Techniques for Improving Student Achievement” National Forum of Teacher Education Journal, 21(3), 1-9.
Ljubojević, D. (2012). Konstruktivistička paradigma kao nova teorijska osnova za usvajanje stranih jezika. U Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Filološka istraživanja danas (96-113), Beograd, Filološki fakultet u Beogradu.
Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20.veka, Novi Sad, Savez pedagoških društava Vojvodine.
Milutinović, J. (2011). Socijalni konstruktivizam u oblasti obrazovanja i učenja. U Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja (177-194), Novi Sad, Filozofski fakultet.
Milutinović, J. (2015). “Kritički konstruktivizam – koncepcija i mogućnosti u oblasti obrazovanja” Nastava i vaspitanje, 64(3), 437-451.
Milutinović, J. (2016). Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju, Novi Sad, Filozofski fakultet.
Mušanović, M. (2000). Konstruktivistička teorija i obrazovni proces. U Didaktični in metodični vidiki nadaljnega razvoja izobraženja (28-35), Maribor, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Mariboru.
Palmer, D. (2005). “A Motivational View of Constructivist – ¬¬informed Teaching” International Journal of Science Education, 27(15), 1853-1881.
Rakić, B. (1970). Motivacija i školsko učenje, Sarajevo, Zavod za izdavanje udžbenika.
Rodek, S. (2011). “Novi mediji i nova kultura učenja” Napredak, 152(1), 9-28.
Simpson, G. (2004). “Critical constructivism, Neo-Relativism, and the Place of Values in Science Education” The Science Education Review, 3(1), 23-28.
Topolovčan, T. (2016). “Art-Based Research of Constructivist Teaching” Croatian Journal of Education, 18(4), 1141-1172.
Weaver, G. C. (1998). “Strategies in K-12 science instruction to promote conceptual change” Science Education, 82(4), 455–472.
Objavljeno
16. 01. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
POGLEDI I MIŠLjENjA