EVALUACIJA REZULTATA I PROCESA PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKOG RADA

Pregledni naučni rad

  • Marija Tomić Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
Ključne reči: evaluacija, celoživotno obrazovanje, obrazovanje odraslih

Apstrakt

U ovom radu analizirana je evaluacija pedagoško-andragoškog rada kao osnova unapređenja obrazovnog procesa. S obzirom na saznanja iz oblasti andragogije i pedagogije, činjenice iz ove oblasti su pomogle u rasvetljavanju mogućnosti i granica korigovanja obrazovnog procesa na osnovu procesa evaluacije. Rad ima za cilj predstavljanje značaja procesa vrednovanja kao i utvđivanje mogućnosti predupređenja eventualnih prepreka u budućem radu sa odraslima. Pored cilja i smisla evaluacije, rad predstavlja i najpouzdanije metode evaluacije pedagoško-andragoškog rada nastavnika u obrazovanju odraslih. Detaljna analiza navedenog problema objašnjava važnost i odgovornost svih učesnika u pedagoško-andragoškom radu. S obzirom da je za usmerenje buduće prakse neophodno detaljno analizirati trenutnu situaciju, rad ima za cilj da precizno objasni i uputi na nedostatke u obrazovanju odraslih. Bez obzira što je polje andragogije usmereno na formiranje odrasle osobe, ne možemo zanemariti važnost pedagoških sposobnosti andragoga. Pedagoške kompetencije nisu neophodne samo kada govorimo o vaspitanju djece, nego i u obrazovnom segmentu bez obzira na uzrast. Prožimanje andragogije i pedagogije je neizbežan proces o svakom obrazovnom procesu, samim tim je od krucijalne vrednosti njihova analiza i evalucija. Rad analizira smisao procesa evaluacije, kompetentnost angragoga kao i metode evaluacije. Da bismo unaprijedili praksu neophodno je da posebnu pažnju posvetimo stručnom usavršavanju andragoga kao i unapređenju obrazovnog procesa kroz uvođenje inovativnih sredstava, metoda i udžbenika.

Reference

Bašić, S. (2007). Nacionalni obrazovni standard-instrument kontrolisanja učinkovitosti obrazovnog sustava unapređivanja kvalitete nastave ili standardiziranja razvoja osobnosti? Pedagoška istraživanja, 4 (1), 25-41.

Branković, D. i Ilić, M. (2011). Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka: Comesgrafika.

Buljubašić Kuzmanović, V. i Kretić Majer, J. (2008). Vrednovanje i samovrednovanje u funkciji istraživanja i unapređivanja kvaliteta škole. Pedagogijska istraživanja, 5(2), 139–151. Zagreb: Školska knjiga.

Cindrić, M. (1995). Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj. Zagreb: Persona.

Despotović, M. i Popović, K. (2014). Strategije obrazovanja odraslih- želje, potrebe, mogućnosti i rezultati. U zborniku: Modeli procenjivanja i strategije unapređenja kvaliteta obrazovanja odraslih u Srbiji[ur.odbor Knežević B., Pejatović A., Milošević Z.] (47-68). Beograd: Filozofski fakultet.

Deming, E. (1986). Out of crisis. Cambridge: MIT Center for Advanced Engineering Study.

Danielson, C. and McGreal, T.L. (2000). Teacher evaluation to enhance professional practice. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.

Đermanov, J. i Kostović, S. (2006). Evropski okvir kvaliteta školskog obrazovanja. U: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji: zbornik radova. Knj. 1, Ka evropskom obrazovnom prostoru: tokovi promena. [ur. odbor Gajić, O. et al.]. (251-263). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Eliot, D. (2006). Profesionalno obrazovanje nastavnika i razvijanje kompetencija - da li je moguć srećan brak? Pedagogija, (4), 431-440.

Flores, M., Hilton, G. Klonari, A., Nilsen, E., & Snoek, M. (2008). Identifying teacher quality: Theoretical backgrounds of a reflection toolbox. Braga: University of Minho.

Goe, L. (2007). The link between teacher quality and student outcomes: A research synthesis. Washington DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality.

Glasser, W. (2004). Kvalitetna škola Škola bez prisile. Zagreb: Eduka.

Havelka, H. (1982). Pitanje strukture i organizacije praćenja i standarda vrednovanja vaspitno obrazovnog rada u školi, Praćenje i ocenjivanje učenika, 35-53.

Ingliš, H. & Ingliš, A. (1972). Obuhvatni rečnik psiholoških i psihoanalitičkih pojmova. Beograd: Savremena administracija.

Jelavić, F. (1994.) Didaktičke osnove nastave. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Jurčić, M. (2014). Kompetentnost nastavnika-pedagoške i didaktičke dimenzije. Pedagoška istraživanja 11, (1), 77-93.

Kuzmanović, V. i Majer, Z. (2008). Vrednovanje i samovrednovanje u funkciji istraživanja unapređivanja kvalitete škole. Pedagogijska istraživanja, 139-149.

Ljujić, B., Maksić, T. i Maksimović, M. (2012). Epistemološke osnove istraživanja uobrazovanju odraslih. Obrazovanje odraslih, 61-81.

Maričić, S. (2016). Samovrednovanje kao determinanta kvaliteta pedagoškog rada škole. Novi Sad: Filozofski fakultet.

OECD. (1998). Škole i kvalitet. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Pastuović, N. (2022). “Andragogija protiv pedagogije pedeset godina poslije: slučaj Hrvatska”. Napredak 163 (1-2), 25-49.

Peterson, K. (2000). Teacher Evaluation: A Comprehensive Guide to New Directions and Practices, Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Radulović, L. R. (2011). Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu, Beograd: Filozofski fakultet.

Research voor Beleid (2010), Key competences for adult learning professionals, Contribution to the development of a reference framework of key competences for adult learning professionals, Final report. Zoetermeer: Research voor Beleid.

Simel, S. (2011). Neformalno obrazovanje odraslih kao model obrazovanja. Andragoški glasnik, 15 (1), 47-59.

Stančić, M. (2014). Načini evaluacije i građenje značenja kvaliteta rada nastavnika. Beograd: Filozofski fakultet.

Stančić, M. (2012). Traganje za kvalitetom u obrazovanju-kako smo podigli filozofska sidra i nasukali se u plitkim vodama politike. Posebna pitanja kvaliteta u obrazovanju. Beograd: Filozofski fakultet. 289-306.

Stančić, M. (2020). Peer assessment as a learning and self-assessment tool: a look inside the black box. Assessment & Evaluation in Higher Education. DOI 10.1080/02602938.2020.1828267

Stecher, B. M. (2002). Consequences of Large-Scale, High-Stakes Testing on School and Classroom Practices, Making Sense of Test-Based Accountability in Education, 79-100.

Trnavac, N. (2004). Azbučnik i tipologija poznatih školskih institucija. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta.

Torres, M. (1996). Without reform of teacher education there will be no reform of education, Prospects, 26 (3), 447-467.

UNICEF. (2000). Defining quality in education. New York: Author.

UNESCO (2004). Education for all – The quality imperative. Paris.

Vilotijević, M. (2005). Promjenama do kvalitetne škole. Beograd: Zajednice učiteljskih fakulteta Srbije.

Žiljak, O. (2011). Andragoška profesija i andragoške kompetencije. Andragoški glasnik, 15 (1), 31-46.
Objavljeno
19. 09. 2023.
Broj časopisa
Sekcija
OBRAZOVANJE ODRASLIH