HUMANISTIČKO - EKOLOŠKA DIMENZIJA U TEORIJSKIM POLAZIŠTIMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVO DRUŠTVO

  • Stanislava Marić Jurišin

Apstrakt

Prateći savremene trendove u distribuciji znanja, pedagogija u holističkom duhu poimanja sveta, uspostavlja sve tešnje veze i odnose sa ekologijom. Na osnovu tih interakcija i sveobuhvatne interpretacije pedagoškog diskursa u ekologiji i ekološkog diskursa u pedagogiji nastaje i koncept ekopedagogije. Ekopedagogija izrasta na ekološkom vaspitanju i obrazovanju koje ima za cilj da kod pojedinca razvije ekološku svest, omogući sagledavanje inicijalnog stanja, ali i da pruži perspektivu i strategiju za buduće naraštaje, koji će svoje uporište imati upravo u održivom društvu. Reč je o društvenom idealu koji treba da dovede do poboljšanja uslova života na ekonomskom i drušvenom planu bez narušavanja prirodnog ekvilibrijuma. Baveći se analizom ovog filozofskog, teorijskog i praktičnog konstrukta u radu je dat prikaz ekopedagoških strujanja, sa posebnim osvrtom na humanističko-ekološku dimenziju u sublimiranim teorijskim polazištima vaspitanja i obrazovanja za održivo društvo. U radu je takođe data analiza relevantne osnove za konceptualizaciju vaspitanja i obrazovanja za održivo društvo u vidu teorijskih polazišta poput Ekološke etike, Socijalne ekologije, Socijalnog konstruktivizma i Bronfenbrenerove ekološke teorije.

Reference

Baucal, A. (2003). Konstrukcija i ko-konstrukcija u zoni narednog razvoja: Da li Pijaže i Vigotski mogu biti u pravu? Psihologija, 36(4), 517-542.
Bronfenbrener, J. (1997). Ekologija ljudskog razvoja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Cifrić, I. (2012). Leksikon socijalne ekologije. Zagreb: Školska knjiga.
Eret, L. Odgoj i manipulacija: razmatranje kroz razvojnu teoriju ekoloških sustava. Metodički ogledi, 19(1), (2012): 143-161.
Glavač, V. (2001). Uvod u globalnu ekologiju. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja; Pučko otvoreno učilište.
Hägglund, S., & Pramling Samuelsson, I. (2009). Early childhood education and learning for sustainable development and citizenship. International Journal of Early Childhood, 41(2), 49-63.
Kirn, A. (1986). Tendenca k ekologizaciji znanstvenog mišljenja, družbene zavesti in prake. Pravni vjesnik, 2 (3-4), 107-135.
Klemenović, J. (2004). Ekološko vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta – doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Klemenović, J. (2007a). Filozofsko-etičko utemeljenje ekološkog vaspitanja i obrazovanja. Pedagogija LXII, 2, 182-191.
Klemenović, J. (2007b). Filozofsko-etičko utemeljenje ekološkog vaspitanja i obrazovanja – drugi deo. Pedagogija LXII, 3, 374-384.
Marić Jurišin, S. (2011). Ekohumanizacija vaspitno-obrazovnog sistema i razvoj ekološke svesti na primarnom stupnju obrazovanja. Pedagoška stvarnost, 7-8, 725-740.
Markov, J. G. (1986). Socijalna ekologija. Novoibirsk: Nauka.
Marković, D. Ž. (1996). Socijalna ekologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
Milutinović, J. (2011). Socijalni konstruktivizam u oblasti obrazovanja i učenja. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 2, 177-194.
Mišković, M. (2013). Novi prilog interdisciplinarnom području istraživanja – Ivan Cifrić. Pedagoška stvarnost, 59(4),711-716.
Petrović-Sočo, B. (2000). Neke suvremene stručno-metodičke osnove ekološkog odgoja u predškolskoj ustanovi. U: Uzelac, V. (ured.) (2000). Ekologija-korak bliže djetetu. Rijeka: Adamić, 43-48.
Siraj-Blatchford, J. (2009). Editorial: Education for Sustainable Development in Early childhood. International Journal of Early Childhood, 41(2), 9-22.
Stojnov, D. (2005). Od psihologije ličnosti ka psihologiji osoba: konstruktivizam kao nova platforma u obrazovanju i vaspitanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Vasta, R.- Haith, M. M., & Miller, S. A. (2005). Dječja psihologija: moderna znanost. Naklada Slap.
Vianna, E., & Stetsenko A. (2006). Embracing history through transforming it: contrasting Piagetian versus Vygotskian (activity) theories of learning and development to expand constructivism within a dialectical view of history. Theory & Psychology, 16(1), 81-108.
World Commission on Environment and Development, 1987. http://www.freewebs.com/odrzivirazvoj/VIII%20cas.pdf pristupljeno 5.9.2017.
Objavljeno
16. 01. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
POGLEDI I MIŠLjENjA