Rodno zasnovano nasilje u partnerskim odnosima mladih – mogući pristup prevenciji

  • Bojana Perić Prkosovački
  • Marina Ileš
  • Marija Trivanović

Apstrakt

U radu se ukazuje na rasprostranjenost rodno zasnovanog nasilja među mladima na osnovu podataka u vezi sa nasiljem u ranim partnerskim vezama. Opisuje se pravno-strateški okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti institucija u okviru sistema obrazovanja u pogledu zaštite učenica/-ka od nasilja. Posebno se ističe značaj i potreba preventivnog rada sa mladima, kako bi se doprinelo povećanju svesti o neprihvatljivosti diskriminacije i nasilnog ponašanja, posebno u partnerskim odnosima.

Preventivni rad sa mladima i mogućnosti realizacije različitih aktivnosti u nastavnim i vannastavnim aktivnostima prikazan je kroz primer saradnje nevladinih organizacija i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije u okviru projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ Autonomnog ženskog centra. Ističe se značaj koordinirane saradnje relevantnih aktera na lokalnom nivou kao osnove za pravovremenu i adekvatnu zaštitu i podršku učenicama/-cima  koji su izloženi nasilju.

Na osnovu prakse razvijene u Medicinskoj školi „7. april“ u Novom Sadu, opisuje se primer saradnje nevladinog sektora i srednje škole, sistematskog internog informisanja učenica/-ka, kao i nastavnog i stručnog osoblja. Mogući oblik preventivnog rada sa mladima u srednjim školama na temu rodno zasnovanog nasilja ilustrovan je primerom scenarija časa odeljenjskog starešine.

Reference

Ajduković, M., Ručević, S. (2009). Nasilje u vezama mladih. Medicus, 18 (2), 217 – 22. Pristupljeno: Oktobar 2018, preuzeto sa: https://hrcak.srce.hr/57576.
Ajduković, D., Low, A., Sušac, N. (2011). Rodne razlike i prediktori partnerskog nasilja u mladenačkim vezama. Ljetopis socijalnog rada, 18 (3) 527-553.Pristupljeno: Oktobar 2018, preuzeto sa: https://hrcak.srce.hr/75435.
Batić, S. (2015). Izveštaj o rezultatima istraživanja prisustnosti nasilja u adolescentskim vezama. Udruženje Crvena linija Novi Sad, Projekat podržan od strane Gradske Upra-ve za sport i omladinu Grada Novog Sada - Kancelarija za mlade: Prevencija nasilja u vršnjačkim vezama. Pristupljeno: Januar 2015, preuzeto sa: http://www.crvenalinija.org/istrazivanje-a-v.html
Božić, A., Mustačević, S., Vrabac Trnačević, A., Zvizdić, M., Miljković, D., Raković, E., Popović, J. (2016). Prevencija rodno zasnovanog nasilja u školama-priručnik za nastavničko i stručno osoblje osnovnih i srednjih škola. Banja Luka: In fondacija - fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u Bosni i Hercegovina.
Collin-Vézina, D., Hébert, M., Manseau, H. et al. Child Youth Care Forum (2006) 35: 319. Pristupljeno: Septembar, 2018, preuzeto sa:https://doi.org/10.1007/s10566-006-9019-6
Ćeriman, J., Duhaček N., Perišić K., Bogdanović M. i Duhaček, D. (2015): Istraživanje rodno zasnovanog nasilja u školama u Srbiji, Beograd: Fakultet političkih nauka, Centar za studije roda i politike, UNICEF Srbija, Pristupljeno: Septembar, 2018, preuzeto sa: www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Istrazivanje_rodno_zasnovanog_ nasilja _u_skolama_u_Srbiji.pdf
Đan A. i Jovanović N. (ur.) Prepoznaj nasilje u partnerskim odnosima: Vodič za mlade, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Autonomni ženski centar, Novi Sad. Pristupljeno: Septembar, 2018, preuzeto sa: http://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-dp/2011/Prepoznaj_nasilje_u_ partnerskim_ odnosima-vodic_za_mlade.pdf
Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O'brien, M. U., Zins, J. E., Fredericks, L., Resnik, H., & Elias, M. J. (2003). Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic learning. American psychologist, 58(6-7), 466.
Ignjanotić,T. (2017) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici – uloga obrazovno-vaspitnih ustanova. Autonomni ženski centar, preuzeto 15.9.2018.godine sa: http://mogudanecu.rs/?zaNastavnike
Ignjatović, T., Ileš, M., Delibašić, A., ur. (2018) Priručnik za uključivanje tema rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u nastavu i vannastavne aktivnosti srednjih škola. Beograd. Autonomni ženski centar. U pripremi za štampu.
Mehmedović, F., Cvjetković, D. (2016). Rodnom ravnopravnošću protiv nasilja u vezama mladih. Sarajevo: Fondacija CURE. Pristupljeno: Novembar 2018, preuzeto sa: http://www.fondacijacure.org/files/rodnom%20ravnopravnoscu%20sa%20cip2.pdf
Makin-Byrd, K., Bierman, K.L. & Conduct Problems Prevention Research Group J Youth Adolescence (2013) 42: 536. https://doi.org/10.1007/s10964-012-9810-7
Perić Prkosovački, B. (2018): Model prenošenja informacije u školi koja se razvija: primer dobre prakse koja je proistekla iz učešća škole na projektu „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ u: Ignjatović, T., Ileš, M., Delibašić, A.(ur.): Priručnik za uključivanje tema rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u nastavu i vannastavne aktivnosti srednjih škola. Beograd. Autonomni ženski centar. U pripremi za štampu.
Popadić, D. (2009). Nasilje u školama. Beograd: UNICEF/ Institut za psihologiju.
Popadić, D., Kuzmanović, D. (2013). Korišćenje digitalne tehnologije, rizici i zastupljenost digitalnog nasilja među učenicima u Srbiji. Beograd: UNICEF/Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, preuzeto 1.10.2018.godine sa: http://sbn.mpn.gov.rs/clientpub/uploads/Digitalno%20nasilje-Izvestaj%202013.pdf
Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje,Službeni glasnik RS, br.30/2010;
Trbojević, J. (2016). Partnersko nasilje u adolescentskim vezama. slika tela, seksualnost i partnerske veze u adolescenciji, 77.
Teenage relationship abuse - A parent’s and carer’s guide to violence and abuse in teenage relationships, (2013), Home Office, preuzeto 15.9.2018.godine sa: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506258/parents-and-carers-leaflet.pdf
Teenage relationship abuse - А teacher’s guide to violence and abuse in teenage relationships, Home Office, Women’s Aid, preuzeto 15.9.2018.godine sa: http://www.actonitnow.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/Teen-Abuse-Teachers-Guide.pdf
Vagi, K.J., Rothman, E.F., Latzman , N.E., Teten Tharp, A., Hall, D.M., & Breiding, M.J. (2013). Beyond Correlates: A Review of Risk and Protective Factors for Adolescent Dating Violence Perpetration. Youth Adolescence, 42, 633–649.
Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, Službeni glasnik RS, br. 94/2016
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,Službeni glasnik RS, br.88/2017
Zakon o opštem upravnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 18/2016
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Službeni glasnik RS, br. 94/2016
Objavljeno
16. 01. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
ŠKOLSKA PEDAGOGIJA