POVEZANOST MUZIČKOG OBRAZOVANJA I ISKUSTVA SA PORODIČNOM KULTURNO-PEDAGOŠKOM KLIMOM BUDUĆIH VASPITAČA

  • Nataša Đuragić
  • Ksenia Šimoković
  • Vladimir Mihić

Apstrakt

Nivo muzičke kulture studenata vaspitačkih škola koji umnogome utiče na njihove kompetencije kao budućih stručnjaka, često je uslovljen postojanjem prethodnog muzičkog obrazovanja, kao i nekim aspektima kulturno-pedagoške klime porodice. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja koje je za cilj imalo da ispita povezanost prethodnog formalnog muzičkog obrazovanja i neformalnog muzičkog iskustva sa nivoom kulturno-pedagoške klime porodice studenata, budućih vaspitača. Pored toga, istraživanje se bavilo i značajem pojedinih sociodemografskih faktora (stručna sprema roditelja i mesto odrastanja studenata) za kulturno-pedagošku klimu porodice i postojanje prethodnog muzičkog obrazovanja i iskustva.

Uzorak istraživanja činilo je 225 studenata druge i treće godine Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Istraživanje je rađeno metodom neeksperimentalnog tipa, tehnikom anketiranja i skaliranja, instrumentom konstruisanim za potrebe ovog istraživanja. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji korelacija između prethodnog muzičkog obrazovanja i nivoa kulturno-pedagoške klime porodice porekla, kao i da su i obrazovanje roditelja i mesto odrastanja studenata značajni faktori koji doprinose kulturno-pedagoškoj klimi porodice i razvijenosti muzičkog obrazovanja i/ili ranog muzičkog iskustva studenata.

Ovaj podatak otvara prostor za osmišljavanje odgovarajućih programa za povećanje muzičkih kompetencija samih vaspitača, kako bi oni mogli pružiti blagovremenu muzičku stimulaciju deci u predškolskim ustanovama. Na taj način vaspitači bi mogli da utičući na kvalitet muzičkih aktivnosti dece, potencijalno posredno kompenzuju i nisku kulturno-pedagošku klimu porodice dece iz porodica sa nižim socijalnim, ekonomskim i obrazovnim statusom roditelja.

Reference

Aherne, S. (2011). An examination of the relationships among home musical environment, tonal music aptitude and vocal performace achievement of kindergarten students (unpublished master thesis). Delaware: University of Delaware.
Bainger, L. (2010). A Music Collaboration with Early Childhood Teachers. Australian Journal of Music Education, 2, 17-27.
Bogunović, B. (2005). Porodica učenika osnovne muzičke škole. Pristupljeno: 30.07.2007. www.ipisr.org.rs/Upload/Dokumenta/Strane/ZbornikInstituta/37(2)2005/Porodica.pdf.
Bogunović, B. i Polovina, N. (2007). Obrazovno-materijalni kontekst porodice i odnos učenika prema školovanju. Pristupljeno: 30.07.2007. http://www.ipisr.org.rs/Upload/Dokumenta/Strane/ZbornikInstituta/39(1)2007/OBRAZOVN O-MATERIJALNIKONTEKST.pdf.
Brand, M. (1985). Development and validation of the home musical environment scale for use at the early elementary level. Psihology of Music, 13(10), 40-48.
Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. International Encyclopedia of Education, 3(2), 37-43.
Bronfenbrener, J.(1997). Ekologija ljudskog razvoja: prirodni i dizajnirani eksperimenti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Custodero, L. A. (2003). Passing the cultural torch: Musical experiences and musical parenting of infants. Journal of Research in Music Education, 51(2), 102-114.
Dai, D. Y. & R. M. Schader. (2002). Decisions Regarding Music Training: Parental Beliefs
and Values. Gifted Child Quarterly,46(2), 135–144.
Demorest, S. M., Kelley, J., Pfordresher, P.Q. (2017). Singing Ability, Musical Self-Concept, and Future Music Participation. Journal of Research in Music Education, 64(4), 405-420.
Đorđević, J. (2008). Porodica kao faktor podsticanja darovitosti. u: G. Gojkov (Ur.), Zbornik Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihajlo Palov” – Vršac (str. 25-35). Vršac: Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihajlo Palov”
Đuragić, N. (2017). Muzičke preferencije budućih vaspitača. u: L. Marinković (Ur.), Zbornik radova sa interdisciplinarne naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem “Svakodnevni život deteta”(str. 269-279). Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Ilari, B. (2013). Concerted Cultivation and Music Learning: Global Issues and Local Variations. Research Studies in Music Education,35(2), 179–196.
Ivanović, S. (2008). Porodični uslovi, slobodno vreme i kreativnost mladih. u: G.Gojkov (Ur.), Zbornik radova 14.okruglog stola – Porodica kao faktor podsticanja darovitosti (str. 223-230). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’
Jeremić, B. (2015). Od pevanja do muzičke kulture (Metodika nastave muzičke kulture, praktikum za vaspitače i učitelje). Sombor: Univerzitet Novi Sad, Pedagoški fakultet Sombor.
Kirkpatrick, W. C. (1962). Relationship between the singing ability of prekindergarten children and their home musical environment (doctoral dissertation). Los Angeles: University of Southern California.
Lareau, A. (2011). Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Berkley: University of California Press.
Mirković-Radoš, K. (1986). Muzika i predškolsko dete. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Nikolić, L. (2015). Faktori sticanja i razvoja muzičkih kompetencija kod studenata učiteljskih studija (doktorska disertacija). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
Scripp, L., Ulibarri, D., Flax, R. ( 2013). Thinking Beyond the Myths and Misconceptions of Talent: Creating Music Education Policy that Advances Music’s Essential Contribution to Twenty-First Century Teaching and Learning. Arts Education Policy Review,114(2), 54–102.
Shelton, J.S. (1965). The influence of home musical environment upon musical response of first-grade children (doctoral dissertation). Baltimore: George Peabody College for Teachers.
Shuter, R. P. (1964). An investigation of hereditary and environmental factors in musical ability (doctoral dissertation). London: London University.
Štula, J. (2005). Odnos socio-ekonomskog statusa i kulturno-pedagoškog nivoa porodice i njihova povezanost sa školskim postignućem. U: M. Franceško i M. Zotović (Ur.), Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji (str. 225-237). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju.
Vincent, C. & S. J. Ball. (2007). Making Up the Middle-Class Child: Families, Activities and Class Dispositions. Sociology,41(6), 1061–1077.
Veitch, H. (2017). Parental Memories of School and Children’s Early Learning: a Comparison of Higher-income and Lower-income Mothers. New Waves Educational Research & Development,20(1), 38–54.
Wills, A. (2011). Relationships Among Musical Home Environment, Parental Involvement, Demographic Characteristics and Early Childhood Music Participation (master thesis). Miami: University of Miami.
Zdzinski, S. (2013). Underlying Structure of Parental involvement – Home Environment in Music. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 198, 69- 88.
Objavljeno
28. 11. 2023.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA