Studentska percepcija neverbalne komunikacije nastavnika

  • Jovana Kašić ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad
  • Nina Brkić Jovanović Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Bojana Perić Prkosovački Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Jelena Lukić Ekonomska škola "Stana Milanović", Šabac, Srbija
Ključne reči: komunikacija, neverbalna komunikacija, nastava, zdravstvena nega

Apstrakt

Neverbalna komunikacija podrazumeva sve načine ponašanja bez upotrebe reči koji se dešavaju svesno ili nesvesno. Takođe, predstavlja jedan od vodećih aspekata kada je u pitanju proučavanje uspeha u učenju učenika i studenata. Cilj ovog rada bio je da se identifikuju neverbalni znaci korišćeni u učionici kao i da se utvrdi da li razlike u polu, godinama i proseku u toku studija utiču na vrednovanje značaja neverbalne komunikacije u učionici. Istraživanje je obuhvatilo 131. osobu, svi su bili studenti Zdravstvene nege Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Korišćen je Upitnik za procenu neverbalne komunikacije i sociodemografski upitnik konstruisan u svrhe ovog istraživanja. Rezultatima je utvrđeno da studenti visoko vrednuju značaj neverbalne komunikacije u edukaciji, kao i da ne postoje statistički značajne razlike u  odnosu na pol, uzrast i ostvaren prosek u  toku studija kada je u pitanju vrednovanje značaja neverbalne komunikacije u nastavi. Na osnovu istraživanja može se zaključiti da je neverbalna komunikacija od vrlo visokog značaja kako u edukaciji tako i u svakodnevnim interakcijama i kao takva trebalo bi da predstavlja jednu od najvažnijih stavki proučavanja kada je u pitanju edukacija studenata.

Objavljeno
16. 02. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
VISOKO OBRAZOVANјE