Učenici sa smetnjama u razvoju na nastavi matematike tokom pandemije virusa Covid-19

  • Tamara S Lazović Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Ključne reči: digitalni alati, online model, plan i program, tradicionalno predavanje

Apstrakt

U literaturi se uočava ograničeni broj radova koji se bavi tematikom nastave matematike za decu sa smetnjama u razvoju tokom trajanja pandemije virusa Covid-19. Uglavnom, ovi radovi imaju tendenciju da porede tradicionalnu nastavu sa nastavom na daljinu koja podrazumeva korišćenje digitalnih alata. Cilj ovog rada je da se pregledom i ćanalizom dostupnih istraživanja sagleda kako izgleda nastava matematike za učenike sa smetnjama u razvoju tokom trajanja pandemije virusa Covid-19. Pregled dostupne literature izvršen je pretraživanjem elektronskih baza podataka Google Schoolar, Research Gate, Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KOBSON), kao i dostupnih štampanih knjiga. Analiza rezultata istraživanja ukazuje da postoji veliki broj digitalnih alata za nastavu matematike, kao i da učenici sa smetnjama u razvoju uglavnom pokazuju zainteresovanost za korišćenje digitalne tehnologije (pr. iPad). Najveća mana nastave matematike na daljinu bila bi nastavak korišćenja monološke metode prilikom prezentacije sadržaja, dok se kao prednost ističe pružanje samostalnosti učenicima u radu. U budućnosti nastavu matematike bi trebalo koncipirati korišćenjem digitalnih alata (računara, udžbenika) jer je to cilj ovog predmeta u 21. veku.

Biografija autora

Tamara S Lazović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Moje ime je Tamara Lazović. Po zanimanju sam master defektolog, nastavnik u Srednjoj zanatskoj školi. Doktorand sam na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i saradnik u nastavi na predmetu Psihologija ometenosi.

Reference

Barlovits, S., Jablonski, S., Lázaro, C., Ludwig, M., & Recio, T. (2021). Teaching from a Distance—Math Lessons during COVID-19 in Germany and Spain. Education Sciences, 11(8), 406.
Burton, C. E., Anderson, D. H., Prater, M. A., & Dyches, T. T. (2013). Video self-modeling on an iPad to teach functional math skills to adolescents with autism and intellectual disability. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 28(2), 67-77.
Djuric-Zdravkovic, A., Japundza-Milisavljevic, M., & Macesic-Petrovic, D. (2011). Arithmetic operations and attention in children with intellectual disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 214-219.
Đurić-Zdravković, A., Japundža-Milisavljević, M., & Maćešić-Petrović, D. (2011). Misaone strukture i matematičko postignuće djece s blažim intelektualnim teškoćama. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 13(3), 142-176.
Gligorović, M. (2010). Numerical abilities in childhood. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 9(1), 85-109.
Horvat, Z. (2019). Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika matematike (Doktorska disertacija). Zagreb: Odsek za pedagogiju Fakulteta za društvene i humanističke studije.
Hossein-Mohand, H., Gómez-García, M., Trujillo-Torres, J. M., Hossein-Mohand, H., & Boumadan-Hamed, M. (2021). Uses and Resources of Technologies by Mathematics Students Prior to COVID-19. Sustainability, 13(4), 1630.
Japundža-Milisavljević, M. (2008). Metodika nastave matematike za decu ometenu u intelektualnom razvoju. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Japundza-Milisavljevic, M., Đurić-Zdravković, A., & Gagić, S. (2016). Neki aspekti egzekutivnih funkcija kao prediktori razumevanja tekstualnih matematičkih zadataka kod učenika sa lakom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 15(1).
Japundža-Milisavljević, M., Đurić-Zdravković, A., & Milanović-Dobrota, B. (2019). Matematička anksioznost i matematička postignuća kod učenika s intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 18(2).
Kaden, U. (2020). COVID-19 school closure-related changes to the professional life of a K–12 teacher. Education Sciences, 10(6), 165.
Kadum, V. (2004). Neke paradigme za uspješnu nastavu i usmjeravanje učenja u matematici. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, 11(2), 95-110.
Karvonen, M., Flowers, C., & Wakeman, S. Y. (2013). Factors associated with access to the general curriculum for students with intellectual disability. Current Issues in Education, 16(3).
Lambert, R., & Schuck, R. (2021). The Wall Now Between Us: Teaching Math to Students with Disabilities During the COVID Spring of 2020. The Asia-Pacific Education Researcher, 30(3), 289-298.
Lazarova, L. K., Miteva, M., & Zenku, T. (2020). Teaching and Learning Mathematics during COVID period. American Psychologist Association.
Lugo-Armenta, J. G., & Pino-Fan, L. R. (2021). Inferential statistical reasoning of math teachers: Experiences in virtual contexts generated by the COVID-19 pandemic. Education Sciences, 11(7), 363.
Maćešić Petrović, D. (2006). Nastava i saznajne specifičnosti dece sa lakom mentalnom retardacijom. Beograd: Defektološki fakultet.
Piaget, J., Ilić, T., Inhelder, B., Pijaže, Ž., & Inhelder, B. (1990). Psihologija deteta. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Prentović, B. (2014). Računar u funkciji individualizacije nastave matematike. Metodički obzori, 9(1).
Tay, L. Y., Lee, S. S., & Ramachandran, K. (2021). Implementation of Online Home-Based Learning and Students’ Engagement During the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Singapore Mathematics Teachers. The Asia-Pacific Education Researcher, 30(3), 299-310.
Wahyuningrum, A. S., & Latifah, T. (2020). Investigating mathematical conversation in remote learning of mathematics during the covid-19 pandemic. Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 7(2), 148-162.
Objavljeno
02. 03. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE