INTERKULTURALNO OBRAZOVANJE KAO NOVA DIMENZIJA ŠKOLSKOG KURIKULUMA KROZ IMPLEMENTACIJU MIGRANATA U REDOVAN ŠKOLSKI SISTEM

  • Nikolić Sanja
  • Gordana Cvijanović

Apstrakt

Prema Ustavu Republika Srbija neguje human odnos, kako prema svojim građanima kojima je srpski drugi jezik, tako i prema licima koja su se u različitim vidovima migracija zatekla u Srbiji. Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji počiva na načelima dostupnosti, pravednosti, kvaliteta usmerenog na dete i učenika. Strani državljani i lica bez državljanstva imaju pravo na obrazovanje i vaspitanje pod istim uslovima kao i državljani Srbije. Škola kao institucija jedan je od najvažnijih oslonaca u procesu celovite podrške koja se pruža učenicima iz osetljivih grupa. Topla atmosfera koja vlada u školi, spremnost nastavnika i učenika da se zainteresuju za kulture kojima novi učenici pripadaju, kao i jezik kojim govore, uslov je za interkulturalno obrazovanje. U ovom radu predstavljena je implementacija interkulturalnog obrazovanja u nastavni proces koji je prilagođen, individualizovan i diferenciran. Trenutno  u Srbiji je inkluzivno uključeno oko 700 učenika migranata  u osnovne i nekoliko srednjih škola. Čineći bogatijom i raznovrsnijom, kako društvenu tako i školsku sredinu, interkulturalnost podstiče upoznavanje, razumevanje, poštovanje drugačijih stilova života i time proizvodi interkulturalnu osetljivost. Cilj ovog rada jeste da se ukaže, najpre, na značaj interkulturalnog obrazovanja  i da se skrene pažnja na razvijanje interkulturalne komunikativne kompetencije nastavnika u školama, kao glavnih aktera ovakve moderne, interkulturalne nastave koja umanjuje diskriminaciju i podstiče toleranciju i razumevanje.

Reference

Ačaji, M. (2011). Multikulturalno i interkulturalno obrazovanje: razvoj interkulturalne osetljivosti. Univerzitet u Novom Sadu, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.
Bennett, M. J. (1993). Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity in Paige R.M. (ed.) Education for the Intercultural Experience, Yarmouth, Maine, Intercultural Press,
Banks, J. A. (1999). An Introduction to Multicultural Education (2nd ed.). Boston: Allyn& Bacon.
Bolten, J. (2007). Interculturelle Kompetenz; Landeszentrale für politische Bildung Thüringen
Bleszynska K. (2008). Constructing intercultural education, Intercultural education, 19, 6, str. 537-545.
Deardorff, D. K. (2009). :The Sage Handbook of intercultural competences, SAGE, California, USA.
Garduno M. et al. (2012). Training of P'urepecha Elementary school Teachers in Intercultularity. Intercultural communication studies XXI, 1 .
Gošović, R.; Mrše, S.; Jerotijević, M.; Petrović, D.; Tomić, V., (2007). Vodič za unapređenje interkulturalnog obrazovanja. Beograd: Grupa Most, Fond za otvoreno društvo.
De Leo J. (2010). Education for intercultural understanding, UNESCO
Đukić, M. (1995). Didaktički činioci individualizovane nastave, Novi Sad: . Filozofski fakultet.
Костовић, С, Ђерманов, Ј. (2006): Изазови интеркултурализма и школа У: М. Ољача (ур.), Сусрет култура: зборник радова са IV међународног интердисциплинарног симпозијума (стр. 879-886). Нови Сад: Филозофски факултет.
Kvalitetno obrazovanje za sve: Put ka razvijenom društvu, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Beograd, 2002.
Kvalitetno obrazovanje za sve: Izazovi reforme obrazovanja u Srbiji, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Beograd, 2004.
Ouellet, F. (1991). L’Education interculturelle-essays sur contenu de la formation des maitres. Paris: Editions L’Harmattan.
Mrnjaus, K. Rončević, N. Ivošević, L. (2013). Interkulturalna dimanzija u odgoju i obrazovanju, Rijeka: Filozofski fakultet.
Morača, T. (2014). Migrantkinje i migranti u lokalnim zajednicama u Srbiji, Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama, Beograd.
Нинчевић, М. (2009): Интеркултурализам у одгоју и образовању. Нова присутност, Вол.1, Бр. 7, 59-84.
Perry L.B.; Southwell L.: Developing Intercultural understanding and skils: models and approaches; Intercultural Education, 22:6, 2011. str. 453-466.
Portera, A (2008). Intercultural educaton in Europe: epistemological and semantic aspects; Intercultural Education;Vol. 19, No. 6.
Стојановић, А. (2012): Улога школе у неговању различитости култура и моралних вредности постмодерне У Н. Хрватић, А. Клапан (ур.), Педагогија и култура: зборник радова са другог конгреса педагога Хрватске (стр. 370-388). Загреб: Хрватско педагогијско друштво.
UNESCO guidelines for Intercultural education, UNESCO 2006 UNESCO expert meeting on Intercultural Education; UNESCO 2006 UNESCO: Intercultural competences: Conceptual and operational Framework; UNESCO 2013.
Ustav Republike Srbije, ,,Službeni glasnik RS”, br.98/ 2006.
Vučo, J. Đurić, LJ. Krajišnik, V. Strižak, N. Suknović, M i Filipović, J. (2017). Od srpskog kao stranog jezika do srpskog kao jezika okruženja i obrazovanja: okvir programa jezičke podrške, Beograd: Filološki fakultet.
Vidosavljević, S.; Vidosavljević, M.; Krulj-Drašković, J. (2016). Interkulturalna nastava u vaspitno-obrazovnom procesu, Zbornik radova učiteljskog fakulteta, 10, str.185-201.
Vilotijević, M.; Vilotijević, N. (2016). Modeli razvijajuće nastave. Beograd: Učiteljski fakultet.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, (2013). ,,Službeni glasnik RS“, br. 55/2013.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, (2017). ,,Službeni glasnik RS”, br. 88/ 2017.
Objavljeno
23. 02. 2024.
Broj časopisa
Sekcija
POGLEDI I MIŠLjENjA