ZNAČAJ UPOTREBE STRATEGIJA ZA UČENJE STRANOG JEZIKA NA NIVOU OSNOVNE ŠKOLE

  • Bojana Crnogorac Stanišljević student doktorskih studija Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: strategije za učenje jezika, osnovna škola, strani jezik

Apstrakt

Ovaj rad nastoji da teorijski sagleda i istakne značaj strategija za učenje jezika, prvenstveno na početku učenja stranog jezika, kao i da pruži određene smernice za nastavnike. U savremenoj nastavi, strategije za učenje stranog jezika imaju važnu ulogu korisnog sredstva koje učenicima pomaže u učenju stranog jezika i u prevazilaženju prepreka sa kojima su sreću. Tako se u radu prvo navode definicije, klasifikacije i najvažnije karakteristike strategija za učenje stranog jezika, kao i njihov značaj i uloga u nastavi stranog jezika, što je potkrepljeno nizom raznih istraživanja. Upoznavanjem učenika osnovne škole sa što većim brojem strategija predstavlja zadatak od izuzetne važnosti za nastavnike te se zato naglašava delotvornost obuke strategijama za učenje. Zatim se razmatra najraniji uzrast na kojem je učenik sposoban da izveštava o primeni strategija. Dat je pregled najvažnijih istraživanja do sada, sa posebnim osvrtom na istraživanja u našoj zemlji. Naposletku su date pedagoške implikacije koje uključuju neophodnost istraživanja primene strategija za učenje stranog jezika na osnovnoškolskom uzrastu, kao i važnost osposobljavanja nastavnika koji treba da podučavaju učenike strategijama u svojim učionicama. Rad je podstaknut činjenicom da se dobre navike u učenju stranog jezika, koje uključuju primenu strategija za učenje, formiraju u najranijem dobu.

Objavljeno
23. 08. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE