KOLIKO JE PODRŽANO DETE U IGRI U KUĆNIM USLOVIMA

  • Ana Gardašević Predškolska ustanova „Dečja radost“ Ćuprija
Ključne reči: igra, kontekst, participacija, strategija podsticanja igre

Apstrakt

U radu su prikazani i analizirani rezultati dobijeni istraživanjem dečje igre i podrške roditelja deci u kućnim uslovima tokom pandemije Covid-19. Igra je prirodan način učenja u životu deteta, ali je roditelji često koriste za rešavanje obrazovnih zadataka i pretvaraju igru u podučavanje. Polazna osnova za istraživanje je potreba da se analizira uloga roditelja u odnosu na teorijsku analizu poželjnih uloga odraslih u igri dece. Namera istraživanja je da roditelji iz svoje perspektive ocene svoju igru kada su bili deca i igru njihove dece i da sagledaju sopstvenu ulogu, koju preuzimaju u zajedničkoj igri sa njima. Rezultati su ukazali da je igra roditelja kada su bili deca bila kvalitetnija od igre njihove dece danas i da je igra njihove dece više usamljenička. Roditelji preuzimaju indirektnu ulogu tokom podrške dečjoj igri, manje se direktno ukučuju u igru dece. Više su u ulozi posmatrača, a najmanje kao pomoćnici i partneri u igri. Ovako dobijeni rezultati su bili polazište za preduzimanje koraka koji bi doprineli kvalitetnijoj podršci i uspostavljanju partnerstva u igri dece i odraslih. Naredni korak je bio predstаvljanje moguće igre dece u kućnim uslovima, gde je uloga roditelja pomerena sa uloge posmatrača u ulogu saigrača i partnera.

Objavljeno
23. 08. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA