UPOTREBA KOMPENZATORNIH STRATEGIJA ZA UČENJE U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA NA NIVOU OSNOVNE ŠKOLE

  • Bojana R. Crnogorac Stanišljević
Кључне речи: kompenzatorne strategije, engleski jezik, osnovna škola

Сажетак

Kompenzatorne strategije pripadaju grupi strategija za učenje koje učenicima
pomažu da prevaziđu ograničenja sa kojima se susreću prilikom učenja stranog jezika.
Stoga, cilj ovog kvantitativnog istraživanja jeste da se utvrdi u kojoj meri učenici šestog,
sedmog i osmog razreda osnovne škole koriste kompenzatorne strategije za učenje
engleskog jezika kao stranog. Istraživanje je sprovedeno početkom drugog polugodišta
školske 2016/2017. godine na uzorku od 90 učenika šestog, sedmog i osmog razreda
osnovne škole „Dositej Obradović“ iz Opova. Za prikupljanje podataka korišćen je
standardizovani upitnik Inventar strategija za učenje jezika (ISUJ, engl. Strategy Inventory
for Language Learning (SILL)) autorke Rebeke Oksford (Oxford, 1990). Podaci
istraživanja analizirani su kvantitativnom metodom. Dobijeni rezultati istraživanja pokazuju
da učenici šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole koriste kompenzatorne
strategije sa prosečnom vrednošću 2.77, što predstavlja srednju učestalost upotrebe.
Ovaj rad ukazuje na važnost upotrebe kompenzatornih strategija u nastavi engleskog
jezika na nivou osnovne škole. Pedagoške implikacije ovog rada odnosile bi se na obuku
učenika kompenzatornim strategijama kako bi postigli opšti cilj nastave engleskog jezika,
a to je postizanje komunikativne kompetencije.

Објављено
27. 01. 2020.
Bрој часописа
Секција
ДИДАКТИКА И МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ