BARON D´HOLBAH – KA NAUČNOM (ATEISTIČKOM) OBRAZOVANJU

  • Zoroslav Spevak
Кључне речи: Holbah, priroda, razum, indoktrinacija, hrišćanstvo, deca, obrazovanje, moral

Сажетак

U radu autor analizira Holbahovu sveobuhvatnu kritiku hrišćanske ideologije
i mehanizama njenog intergeneracijskog transfera, prvenstveno kada je reč o indoktrinaciji
male dece. Autor je imao za cilj da identifikuje i interpretira one Holbahove
stavove, koji mogu i u savremenosti da pruže produktivne podsticaje za zasnivanje
racionalnog, modernog, na naučnom saznanju i prirodnom moralu zasnovanog vaspitanja
i obrazovanja.

Објављено
27. 01. 2020.
Bрој часописа
Секција
ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА