STRUČNE KOMPETENCIJE ZAPOSLENIH RADNIKA U PROGRAMIMA OKUPACIONE TERAPIJE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

  • Isidora Jankelin
  • Sanela Slavković
Ključne reči: kompetencije, okupaciona terapija, procena, veštine

Apstrakt

Kreiranje adekvatnog programa okupacione terapije pred stručne radnike postavlja zahteve za posedovanjem mnogih znanja, sposobnosti i veština. Cilj istraživanja je bio utvrditi subjektivnu percepciju nivoa stručnih kompetencija kod profesionalaca u sprovođenju programa okupacione terapije u ustanovama socijalne zaštite. Istraživanjem je obuhvaćeno 65 stručnih radnika iz pet ustanova socijalne zaštite u Vojvodini koji primenjuju program okupacione terapije. Za potrebe istraživanja kreiran je upitnik koji obuhvata pitanja koja se odnose na veštine i iskustva stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite. Pitanja su grupisana u nekoliko celina (oblasti rada): poznavanje procesa procena, veštine vođenja dokumentacije, pridržavanje plana tretmana/ usluga, poznavanje stručne i pravne regulative, efikasna koordinacija slučaja, veštine u primeni intervencija i nivoi primene programa podrške. Za svako od pitanja ispitanici su se izjašnjavali o nivou razvijenosti kompetencije na četvorostepenoj skali, načinu sprovođenja navedene veštine i potrebi za dodatnom obukom u navedenoj oblasti. Rezultati pokazuju da samo 31% ispitanika koristi standardizovane metode procene u svom radu, kao i da postoji značajna razlika u subjektivnoj percepciji nivoa kompetencija stručnih radnika u odnosu na obrazovni profil, radno mesto i godine radnog staža. Defektolozi značajno više od drugih stručnjaka procenjuju da su dovoljno kompetentni u svim oblastima rada. Ispitanici sa nižim nivoom obrazovanja češće izveštavaju o potrebi za dodatnom obukom u pojedinim oblastima primene programa okupacione terapije. Ovakvi podaci su nam značajna smernica za organizovanje celoživotne profesionalne podrške (edukacije) stručnim radnicima koji sprovode programe okuapcione terapije u našoj zemlji.

Biografije autora

Isidora Jankelin

Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Novom Sadu

Sanela Slavković

Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Novom Sadu

Objavljeno
04. 02. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE