TEHNIKA UPOTREBE DRAME U NASTAVI GEOGRAFIJE

  • Aco Lukić
  • Smiljana Đukičin Vučković
  • Anđelija Ivkov-Džigurski
  • Ljubica Ivanović Bibić
  • Tamara Jovanović
Ključne reči: tehnika drame, nastava, geografija, učenik, obrazovanje

Apstrakt

Upotreba drame je aktivan pristup u procesu učenja gde se učesnici identifikuju s ulogom koju igraju, kao i situacijama u kojima se nalaze. Ovakav segment nastave zapravo zalazi i u vanjezičku kategoriju, jer socijalna interakcija uključuje komunikaciju na mnogim nivoima. U užem, konkretnijem smislu, tehnika drame uključuje pantomimu, igranje uloga, improvizaciju, simulaciju, interaktivne aktivnosti kao što su različiti oblici dijaloga i dramatizacija narativnog teksta. Dakle, upotreba tehnike drame u nastavi nije novi koncept. Tehnika drame pruža odličnu osnovu za istraživanje teoretskih i praktičnih aspekata nastave. U ovom radu obrađena je tehnika drame u nastavi geografije, način njenog izvođenja i primena u samoj nastavi. Takođe, prikazana je i kao inovacija u nastavi geografije, tehnika koja na poseban način stavlja učenika u prvi plan u nastavi, odstupa od tradicionalnih nastavnih metoda i uključuje učenika u sam nastavni proces. Eksperimentalno istraživanje sprovedeno je među učenicima drugog razreda gimnazije opšteg smera. Uzorak su činili učenici koji su podeljeni po razredima u eksperimentalnu i kontrolnu grupu, odnosno učenici sa kojima je ista nastavna jedinica odrađena na tradicionalnom tipu časa i učenici koji su nastavnu jednicu obradili tehnikom drame. Istraživanje je pokazalo da su deca prihvatila novu nastavnu tehniku i sa istom savladala datu nastavnu jedinicu. Aktivizacija učenika stavljena je u prvi plan.

Biografije autora

Aco Lukić

Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu

Smiljana Đukičin Vučković

Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu

Anđelija Ivkov-Džigurski

Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu

Ljubica Ivanović Bibić

Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu

Tamara Jovanović

Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu

Objavljeno
04. 02. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE