UČENJE NA DALJINU IZ UGLA NASTAVNIKA, UČENIKA I RODITELJA

Stručni naučni rad

  • Dragica Miražić-Nemet Osnovna škola ,,Sonja Marinkovićˮ, Novi Sad, Srbija
  • Tatjana Surdučki Osnovna škola ,,Sonja Marinkovićˮ, Novi Sad, Srbija
Ključne reči: učenje na daljinu, platforma za učenje, obrazovno-vaspitni rad, komunikacija

Apstrakt

Uvođenjem vanrednog stanja u Srbiji usled epidemiološke situacije u zemlji, obustavljen je neposredni obrazovno-vaspitni rad u školama, a nastavak obrazovanja obezbeđen je kroz učenje na daljinu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je edukativne emisije na televiziji, dok su škole dobile zadatak da nađu načine za komunikaciju na daljinu sa svojim učenicima i da im, pored postojećih edukativnih emisija, pružaju podršku u učenju. Budući da učenje na daljinu do sada nije bilo u većoj meri zastupljeno u obrazovnom sistemu u Srbiji, naročito kada je u pitanju osnovno obrazovanje i vaspitanje, namera ovog istraživanja je bila da utvrdi kako je započelo učenje na daljinu, koji kanali komunikacije sa učenicima su uspostavljeni i šta učenici i njihovi roditelji misle o ovakvom načinu rada. Rezultati pokazuju da je većina nastavnika i učenika uspostavila adekvatne kanale komunikacije, da su učenici aktivno uključeni u učenje na daljinu, ali i da su podeljena mišljenja o opterećenosti učenika sadržajima i načinom rada. Na osnovu dobijenih rezultata, kreiran je set preporuka za unapređivanje nastave na daljinu u trenutnoj situaciji. Takođe, nameće se pitanje na koji način, po normalizaciji uslova i povratku učenika u škole, uvrstiti učenje na daljinu u redovan obrazovno-vaspitni rad.

Reference

Đorđević, E. (2020). Nastava na daljinu u vreme COVID-19 – obrada teme površina i zapremina poliedara i valjka (master rad). Novi Sad: Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Franković, D., Pregrad Z. i Šimleša, P. (1963). Enciklopedijski rječnik pedagogije. Zagreb: Matica hrvatska

Kalamaković, S., Halaši, T. and Kalamaković, M. (2013). Distance Learning Applied in Primary School Teaching. Croatian Journal of Education, 15 (3), 251-269

Mandić, D. (2010). Obrazovanje na daljinu. Preuzeto 23. marta 2020. sa http://www. edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/rad1_.pdf

Nikolić, N. i Milojević, Z. (2020). Trenutno stanje u onlajn nastavi u Srbiji i regionu. Preuzeto 22.01.2021. sa https://okc.rs/kakvo-je-trenutno-stanje-u-onlajn-nas- tavi-u-srbiji-i-regionu/

Pokorni, S. (2009). Obrazovanje na daljinu. Preuzeto 15. aprila 2020. sa https:// scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8469/2009/0042-84690902138P.pdf

Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu za učenike osnovnih i sredinjh škola (2020). Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Br. 601-00-29/2020-01

Švrga, I. (2020). Mjerenje opterećenja informacijsko-komunikacijskih sustava u uvjetima intenzivnog izvođenja nastave na daljinu (završni rad). Zagreb: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Zajednica inovativnih nastavika (2020). Metodičke upute za nastavu na daljinu. Preuzeto 2. aprila 2020. sa https://inskola.com/

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (2013). Službeni glasnik Republike Sr- bije, Br. 55/2013, 101/2017, 10/2019 i 27/2018 - dr. zakon

Zenović, I, i Bagarić, I.(2014). Trendovi u otvorenom učenju na daljinu u svetu i kod nas. U: Sinteza 2014 - Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Zbornik radova (379-384). Beograd:Univerzitet Singidunum.
Objavljeno
04. 02. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE NASTAVE