ANALIZA RADA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U DOMENU INKLUZIJE ROMSKE DECE U OBRAZOVNI SISTEM

  • Jovana Škorić
Ključne reči: organizacije civilnog društva, inkluzija, romska deca, obrazovni sistem

Apstrakt

U uvodnom delu rada elaboriraće se perspektive i izazovi organizacija civilnog društva u domenu inkluzivnog obrazovanja. Naime, prikazaće se na koji način one mogu da budu relevantne i korisne u promovisanju jednako kvalitetnog obrazovanja, dok će se sa druge strane analizirati prepreke pri dostizanju istog. U središnjem delu rada, prikazaće se aktuelan rad organizacija civilnog društva u državama jugoistočne Evrope, kao i na teritoriji AP Vojvodine, te će se analizirati slabosti i prednosti istih. Shodno tome, rad će se služiti i analizom sadržaja različitih dokumenata i projekata čiji je krajnji cilj uključivanje (romske) dece u obrazovni sistem. Završni deo rada ostavljen je za diskusiju i zaključna razmatranja o značaju organizacija civilnog društva kao važnog potencijalnog partnera u nastojanjima da se stvore nova rešenja, prakse i adekvatne mere koje će biti kompatibilne principima socijalne pravde, razvoja i demokratije.

Biografija autora

Jovana Škorić

Filozofski fakultet, Odsek za socijalni rad

Univerzitet u Novom Sadu

Objavljeno
04. 02. 2021.
Broj časopisa
Sekcija
POGLEDI I MIŠLjENjA