ПАРТИЦИПАЦИЈА СТУДЕНАТА У ЕВАЛУАЦИЈИ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА У ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

  • Весна Краварушић Preschool Teacher Training College, Aleksinac

Apstrakt

У друштву ревизије, уводе се нови трендови контроле над високим образовањем, који се реализују, у складу са европским мерилима, унутрашњом и спољашњом евалуацијом високошколских установа. Кроз евалуацију педагошког рада наставника у овом процесу партиципирају студенти. У циљу обострано потребног унапређивања образовно-васпитног процеса, испитивани су ставови студената о оствареном квалитету и индикаторима на основу којих вреднују рад наставника. Подаци прикупљени путем есеј теста и листе за евалуацију, указују на значај формативне евалуације, али и да на оцењивање квалитета рада наставника утичу: недовољна информисаност студената о условима студирања, студијском програму, прописима, субјективни ставови студента условљени квалитетом њиховог постигнућа и општи утисци о личности наставника. Претпостављена недовољна компетентност студената за евалуациони процес је потврђена, те се препоручује правовремено информисање студената о питањима од значаја за студирање, заједничко утврђивање критеријума, упознавање са стандардима за наставни рад, примена формативне евалуације, измена инструмента за евалуацију, али и спремност наставника да уважи интерес студената и врши акционе корекције у свом раду.

Reference

Ћосић, П. (2008). Речник синонима, Београд: Корнет.

Гачановић, И. (2014). Култура ревизије у науци и високом образовању: Случај Републике Србије 2000-2010., докторска дисертација: Универзитет у Београду, Филозофски факултет.

Извештај о самовредновању (2015). Висока здравствено-санитарна школа, Висан, Београд. Преузето 10. 11. 2016. са http://vvv.vzsvisan.com/images/ stories/pdfs/26_april_2016/izvestaj%20o%20samovrednovanju%20visan%20 2014-15.pdf

Извештај о самовредновању (2016). Висока здравствена школа струковних студија, Београд. Преузето 10. 11. 2016. са http://vvv.vzsbeograd.edu.rs/images/ documents/1542/izv_2016.pdf

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијског програма, наставе и услова рада (2016). Висока школа струковних студија за васпитаче, Нови Сад. Преузето 10. 11. 2016. са http://vvv.vaspitacns.edu.rs/indek. php?option=com_content&viev=article&id=299&Itemid=205

Извештај о самовредновању за период од школске 2012/2013. до зимског семестра 2015/2016. године (2016): Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац. Преузето 10. 11. 2016. са http://vvv.vivasabac.edu.rs/materijali/ skola/sistemkvaliteta/Izvestaj%20o%20samovrednovanju.pdf

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум (2016): Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сремска Митровица. Преузето 10. 11. 2016. са http://vvv.smvaspitac.edu.rs/dovnloads/vsssvpi-sirmium-izvest-samovred-apr16.pdf 2016

Краварушић, В. (2012). Улога ученика у евалуацији образовно-васпитног процеса, Педагог између теорије и праксе (97-105), Универзитет у Београду: Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и Педагошко друштво Србије.

Кукоч, М. (2009). Филозофија и глобализација: Уз тему, Загреб: Филозофска истраживања 113 год. 29, св. 1, 3 - 5.

Лажетић, П., Јарић, И., Радоњић, О., и Живадиновић, И. (2014). Евалуација студија и каријерни успех дипломираних студената у Србији и региону: изводи из резултата истраживања о дипломираним студентима, Београд: CONGRAD TEMPUS.

Максимовић, Ј., и Станисављевић Петровић, З. (2012). Противуречна искуства студената о домету реформе високог образовања, Теме, вол. 36, бр. 3, 1173 - 1189., Универзитет у Нишу: Филозофски факултет. Преузето 17. 8. 2016. са http //scindeks.ceon.rs/article.aspk?artid=0353-79191203173M

Марковић, М. (2003). Глобализација и глобализам. Искушења глобализације, Кикинда. Преузето 18. 8. 2016. са https://filozofskitekstovi.vordpress. com/2013/07/02/globalizacija-iglobalizam/

Мужић, В. (2004). Увод у методологију истраживања образовања (друго, измењено и допуњено издање), Загреб: EDUCA.

Пекеч, К., и Радујко, Б. (2011). Међународна конференција Евалуација у образовању у балканским земљама. Андрагошке студије, бр. 2., 213-216., Београд: Институт за педагогију и андрагогију.

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма (2008). Службени гласник РС бр. 106/2006, 112/2008.

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја (2011). Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 5.

Стевановић, М. (2014). Студенти оцењују, на професорима одлуке о примени. Е чланак, 5. 4. 2014. Преузето 17. 8. 2016. са http://vvv.univerzitetskiodjek. com/vesti/univerzitet/studenti-ocenjuju-na-profesorima-odluke-o-promeni.

Требјешанин, Ж. (2001). Речник психологије, Београд: Стубови културе.

Трогодишњи извештај о самовредновању (2015). Висока школа струковних студија за васпитаче “Михаило Павлов”, Вршац. Преузето 10. 11. 2016. са http://vvv.uskolavrsac.in.rs/vp-content/uploads/2012/09/Trogodisnji-izvestaj-o samovrednovanju.pdf2015.

Вилотијевић, М. (2000). Дидактика 1, 2, 3, Београд: Учитељски факултет.

Вујаклија, М. (2006). Лексикон страних речи и израза, Београд: Просвета.

Вуксановић, Н., Исошки, Т., Марић, Ђ., Војиновић, Б., Бучевац, Н., и Марковић, Д. (2013). Концепт учења оријентисан на студенте и студентско менторство у Србији, Приручник за студенте, академско особље и високо- образовне институције, Универзитет у Београду, Студентска унија Србије.

Закон о високом образовању (2015). Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015.

Жикић, Б. (2009). Друга страна ревизорске културе. Студија примера односа и обавеза и оптерећења универзитетских наставника, Антропологија, бр. 8,99-120.
Objavljeno
29. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
VISOKO OBRAZOVANјE