О ВАЖНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

  • Наташа Р. Куртума Faculty of Philosophy, University of Novi Sad
  • Гордана М. Ристић Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

Apstrakt

Циљеви савремене наставе страног језика су, према Заједничком европском референтном оквиру за језике, усмерени на комуникацију односно развијање општих, а пре свега комуникативних компетенција. Све чешће се намеће неопходност познавања страног језика до те мере да можемо без великих проблема да комуницирамо са говорницима одређеног језика, а да при том владање страним језиком није сведено на познавање само одређених области језика. За успешну, свакодневну комуникацију је, између осталог, битно познавање фразеолошких јединица неког језика. У овом раду се поставља питање да ли су и у којој мери наставници страног језика свесни важности имплементације фразеологизама у наставу страног језика. Техника којом смо се служили приликом испитивања је анкетирање, при чему инструменте анализе чини анкетни лист са петостепеном Ликертовом скалом. За поменуту анализу употребљена је дескриптивна статистика као вид квантитативне анализе података након које следи дескрипција резултата. Циљ нашег истраживања је, уз помоћ дескриптивне статистике, извођење општих закључака у вези са ставовима наставника на одређене исказе и утврђивање тачности наших претпоставки док се фокусирамо на важност имплементације фразеолошких јединица у настави страног језика. За даља истраживања интересантно би било анализирати корелацију добијених одговора између основног односно средњег образовања, година стажа наставника и страног језика који се предаје. Сматрамо да би овај рад могао бити полазиште за даљу анализу у оквиру теме.

Reference

Bickes, H. & Pauli, U. (2009). Erst- und Zweitsprachenerwerb, Paderborn: Fink.

Burger, H., Buhofer, A., & Sialm, A. (1982). Handbuch der Phraseologie, Berlin; New York: Walter de Gruyter.

Burger, H. (2003). Phraselogie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Cook, G. (2003). Applied Linguistics, Oxford: Oxford University Press.

Dobrovol’skij, D., & Piirainen, E. (2009). Zur Theorie der Phraseologie, kognitive und kulturelle Aspekte, Mannheim: Stauffenburg Verlag.

Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics. Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies, Oxford: Oxford University Press.

Ehrhardt, C. (2014). Idiomatische Kompetenz: Phraseme und Phraseologie im DaFUnterricht, dostupno na: http: //www. gfl-journal. de/1-2014/Ehrhardt. pdf (pristupljeno 20. februara 2017. ).

Fleischer, W. (1997). Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Freudenstein, R. (1992). Wählen Sie Kanal 93! Unterrichtsmaterialien für das 21. Jahrhundert, Informationen Dеutsch als Fremdsprache 19, 543-550.

GeR (Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen), (2001), dostupno na: http: //www. europaeischer-referenzrahmen. de/, (pristupljeno 3. marta 2017. ).

Hallensteinsdóttir, E. (2001). Das Verstehen idiomatischer Phraseologismen in der Fremdsprache Deutsch, dostupno na: http: //www. verlagdrkovac. de/ volltexte/978-3-8300-0435-6.htm, (pristupljeno 14. marta 2017. ).

Hessky, R (1997). Einige Fragen der Vermittlung von Phraseologie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, Wortbildung und Phraseologie, 255-261.

Jesenšek, V. (2006). Phraseologie und Fremdsprachenlernen. Zur Problematik einer angemessenen phraseodidaktischen Umsetzung, dostupno na: https: //bop. unibe.ch/linguistik-online/article/view/747, (pristupljeno 20. marta 2017. ).

Kolenić, Lj. (1999). Kako prepoznati frazem, Teorija i mogućnost primjene pragmalingvistike, 377-382.

Lüger, H-H. (1997). Anregungen zur Phraseodidaktik, Beiträge zur Fremdsprachevermittlung 32, 69-120.

Mršević Radović, D. (1987). Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Beograd: Filološki fakultet, Naučna knjiga.

Nunan, D. (1999). Second Language Teaching & Learning, Boston; Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.

Palm, C. (1997). Phraseologie. Eine Einführung, Tübingen: Gunter Narr Verlag.

VanPatten, B., & Benati, A. (2010). Key Terms in Second Language Acquisition, London; New York: Continuum.

Wray, A. (2007). Set phrases in second language acquisition, Phraseologie, Phraseology 2, 870-881.
Objavljeno
29. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE