СЕКСУАЛНО ПОНАШАЊЕ АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 15 ДО 19 ГОДИНА У ВОЈВОДИНИ

  • Тања Томашевић Faculty of Medicine, University of Novi Sad; Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad
  • Весна Мијатовић Јовановић University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Social Medicine and Health Statistics with Informatics; Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad
  • Снежана Укропина University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Social Medicine and Health Statistics with Informatics; Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad
  • Драгана Милијашевић Faculty of Medicine, University of Novi Sad; Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad
  • Нина Бркић Јовановић Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Department of Psychology

Apstrakt

Многе студије су показале да сексуално васпитање и образовање које подразумева учење о когнитивним, емоционалним, социјалним и физичким аспектима сексуалности има вишеструки значај за здравље и психофизички развој адолесцената. Циљ рада је испитати знање и понашање у вези са репродуктивним здрављем код адолесцената узраста од 15 до 19 година у Војводини и указати на потребу за сексуалним васпитањем и образовањем. Истраживање представља део Националног истраживања здравља становника Републике Србије, 2013. године у коме je испитано 213 адолесцената узраста од 15 до 19 година. Резултати говоре да је просечна старост при првом сексуалном односу 15, 96 година за младиће и 16,55 година за девојке што је значајно раније зa адолесценте из ванградских средина (t=2, 13, p<0,05). У сексуалне односе са 15 и мање година ступило је 18, 5% младића и 21, 2% девојака што је значајно више код адолесцената из ванградских средина (χ2=8,906; p<0,005). У раду је уочена разлика у погледу ступања у сексуалне односе за адолесценте из ванградских и градских средина, што треба узети у обзир као важан фактор приликом дефинисања програма сексуалног васпитања и образовања.

 

Reference

Боричић, К. (2017). Истраживање повезаности одредница здравља са здравственим понашањем адолесцената у Републици Србији. Докторски рад. Београд: Медицински факултет.

Delva W., Wuillaume F., Vansteelandt S., Claeys P., Verstraelen H. & Temmerma M. (2007). Sexual behaviour and contraceptive use among youth in the Balkans, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care December, 12(4), 309–315.

Duncan, M. E, Tibaux G, Pelzer A, Reimann K, Peutherer J. F, Simmonds, P, et al. (1990). 1st coitus before menarche and risk of sexually transmitted disease, Lancet, 335(8685), 338-340.

Exavery et al. (2011). Sexual partners and condom use among 10 - 19 year-olds in four districts in Tanzania: What do we learn?, BMC Public Health, 11, 490.

Fonner, V. A., Armstrong, K. S., Kennedy, C. E., O’Reilly, K. R. & Sweat, M. D. (2014). School based sex education and HIV prevention in low-and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis, PLoS One, 9(3), e89692.

Godeau, E., Gabhainn, S. N., Vignes, C., Ross J., Boyce, W. & Todd J. (2008). Contraceptive use by 15-year-old students at their last sexual intercourse: Results from 24 countries, Arch Paediatr Adolesc Med, 162, 66–73.

Irwin, CE Jr. (1990). The theoretical concept of at risk adolescent, Adolesc Med, 1(1), 1–14.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Резултати истраживања здравља становништва Србије, 2013. година (2014). Министарство здравља Републике Србије.

International Sexuality and HIV Curriculum Working Group. It’s All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human Rights Education (Sep. 2009). Retrieved May 20, 2017 from the World Wide Web http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ ItsAllOneActivities_en.pdf

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). Report on the Global AIDS Epidemic (Aug. 2012). Retrieved May 9, 2017 from the World Wide Web http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20121120_UNAIDS_ Global_Report_2012_with_annexes_en_1.pdf .

Капамаџија, А., Вејновић, Т., Новаков Микић, А., Вукелић, Ј., Копитовић, В. и Бјелица, А. (2010). Sexual Knowledge, Attitudes and Practice of Adolescents in Northen Serbia-Are we making ani progress? Folow up Study 2000-2008. J Reproductionsmed. Endokrinol, 7, 106-111.

Капор Стануловић, П. и Капамаџија, А. (2000). Фолоw-up студија о знању и понашању младих у регулацији фертилитета (1964-1980-2000), Социјална мисао –часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, (3-4), 149- 154.

Кисић Тепавчевић, Д., Стерић, М., Кисић, В., Поповић, А. и Пекмезовић, Т. (2010). Знање, ставови и понашања адолесцената о репродуктивном здрављу на територији Београда, Српски архив за целокупно лекарство, 138 (3-4), 214-218.

Kirby D. (2007). Emerging Aswers: New Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy-Full Report. Washington, DC: The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy.

Комисија за борбу против ХИВ/АИДС-а Владе Републике Србије (2012): Стратегија о ХИВ инфекцији и АИДС-у у Србији. Београд: Министарство здравља Републике Србије.

Laakkonen H. (2014). Adolescents’ sexual and reproductive health (SRH): empowering young people to realize their full potential. Entre Nous, 80: 3. Retrieved May 9, 2017 from the World Wide Web http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_ file/0012/256899/343777_Entre_Nous_80_korr7.pdf.

Министарство здравља Републике Србије. Истраживање здравља становништва Србије, 2013-Протокол (2013), Београд: Министарство здравља.

Николић, С. и Капамаџија, А. (2011). Степен информисаности о сексуално преносивим инфекцијама у популацији студенткиња Новосадског универзитета. Медицински преглед, 54 (1-2), 84-88.

Petroni, S& Fritz, K. (2013): Improving the health of women and adolescents: an unfinished agenda. United Nations Department of Economic and Social Affairs. United Nations New York, 2013.

Рашевић, М. (2013). Србија двадесет година после Каирске конференције: Има ли напретка у сфери репродуктивног здравља? Зборник Матице српске за друштвене науке, 144, 413-428, Нови Сад: Матица српска.

Sedgh, G, Lawrence, B. Finer, B. Bankole, L. et al. (2015). Adolescent pregnancy, birth and abortion Adolescent Pregnancy, Birth, and Abortion Rates Across Countries: Levels and Recent Trends. J Adolesc Health, 56 (2), 223-230.

Републички завод за статистику. Статистички годишњак 2016 (May 2017). Преузето 20. јуна, 2017. са http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Aktuelnosti/StatGod2015.pdf. Приступљено 20. јуна 2017.

United Nations 2015. Resolution A/RES/70/1. Transforming Our World: the 2030 Sustainable Development Knowledge Platform (Jan. 2015). Retrieved June 15, 2017 from the World Wide Web http://sustainabledevelopment.un.org/ post2015/transformingourworld/ publication.

Вуковић, Д., и Бјеговић Микановић, В. (2007). Повезаност социоекономског статуса и сексуалног понашања адолесцената, Срп Арх за целок. Лек, 135 (5-6), 321-325.

World Health Organization. Adolescent Health (May 2017). Retrieved May 9, 2017 from the World Wide Web http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/

WHO [World Health Organization] (1998). The second decade: improving adolescent health and development. Programme brochure. Geneva: WHO, Department of Child and Adolescent Health and Development.

World Health Organization. Health Behaviour in School-Age Children Study: International Report from 2013/2014 Survey (Jan. 2016). Retrieved May 19, 2017 from the World Wide Web http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/growing-up-unequal.-hbsc-2016- study-20132014-survey
Objavljeno
29. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
VASPITNO-OBRAZOVNI RAD ŠKOLE