ZNAČAJ METAKOGNITIVNIH STRATEGIJA UČENJA I MOTIVACIJE ZA USPEH U UČENJU STUDENATA SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE

  • Jelena Lukić Ekonomska škola “Stana Milanović” Šabac
  • Sofija Višnjić Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Nina Brkić Jovanović Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Bojana Andrejić Višnjić Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Milana Bosanac Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: metakognicija, metakognitivne strategije, motivacija

Apstrakt

Metakognicija, shvaćena kao znanje o sopstvenim kognitivnim procesima, pri čemu se odnosi, između ostalog, i na aktivno praćenje i posledično regulisanje ovih procesa, uključena je u različite aktivnosti tokom procesa učenja (obrazovanja). Sastoji se iz dva različita, međusobno povezana dela, metakognitivno znanje, koje je svest o svom razmišljanju i metakognitivna regulacija, koja je sposobnost upravljanja sopstvenim procesom razmišljanja. Cilj rada je ispitivanje i procena nivoa razvijenosti metakognitivne svesnosti studenata, razvijenost određenih domena metakognicije (orijentacija ka cilju, metakognitivno znanje, metakognitivna iskustva, metakognitivni izbor, metakognitivno praćenje), kao i odnos pola, godine studija i prosečne ocene na studijama, sa nivoom metakognicije. Istraživanje obuhvata ispitivanje 160 studenata Specijalne edukacije i rehabilitacije u Novom Sadu (152 ženskog pola i 8 studenata muškog pola), korišćenjem Upitnika za procenu metakognitivne svesnosti – GMAC (Generalized Measure of Adaptive Cognition). Rezultati ukazuju na prisutnost visokog nivoa metakognitivne svesnosti, pri čemu nisu pronađene statistički značajne razlike po polu, prosečnoj oceni tokom studija i godini studija, osim na dimenziji Orijentacija ka cilju, gde studenti ženskog pola pokazuju bolje rezultate. Dimenzija Orijentacija ka cilju se statistički značajno razlikuje od preostalih dimenzija Metakognitivno iskustvo, Izbor i Praćenje. Na ovoj dimenziji se ujedno beleže i najviši prosečni skorovi. Nalazi istraživanja upućuju na važnost proučavanja metakognicije i imliciraju mogućnosti unapređivanja metakognicije studenata.

Objavljeno
11. 07. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
VISOKO OBRAZOVANјE