UTICAJ PRIMENE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE UČENJEM NA POSTIGNUĆA UČENIKA U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

  • Dušan Stanković Osnovna škola „Braća Ribar“, Donja Borina
Ključne reči: sistem za upravljanje učenjem, nastava, priroda i društvo, učenici, uspeh

Apstrakt

U radu je predstavljeno istraživanje čiji je cilj bio da se utvrdi da li i u kojoj meri rad pomoću sistema za upravljanje učenjem u nastavi prirode i društva doprinosi postizanju boljeg uspeha učenika. Za potrebe istraživanja odabran je uzorak od devet odeljenja četvrtog razreda nakon čega su formirane dve grupe, eksperimentalna i kontrolna, sa ukupno 209 učenika. Tokom tri meseca 105 učenika eksperimentalne grupe savladavalo je nastavne sadržaje pomoću sistema za upravljanje učenjem, dok su 104 učenika kontrolne grupe nastavne sadržaje savladavali uobičajenim načinom rada. Nakon eksperimentalnog programa učenici obe grupe su podvrgnuti finalnom testu znanja. Na osnovu poređenja rezultata ove dve grupe učenika došli smo do zaključka da je primena sistema za upravljanje učenjem u nastavi prirode i društva doprinela postizanju statistički značajno boljeg uspeha učenika eksperimentalne grupe. Posebno nas je interesovao kvalitet usvojenih znanja, tako da smo efikasnost sistema za upravljanje učenjem sagledali i sa stanovišta obrazovnih standarda za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja. Poređenjem ukupnog broja bodova koje su učenici eksperimentalne i kontrolne grupe postigli na osnovnom, srednjem i naprednom nivou došli smo do zaključka da je primenjeni model rada doprineo postizanju statistički značajno boljeg uspeha učenika eksperimentalne grupe, koji su nastavne sadržaje prirode i društva usvajali pomoću sistema za upravljanje učenjem.

Objavljeno
11. 07. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE