STAVOVI UČENIKA O PRIMENI DIGITALNOG KVIZA U NASTAVI BIOLOGIJE U SREDNJOJ ŠKOLI

  • Marija Atanasković Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Ivan Stojšić Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Ljubiša Stanisavljević Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Jelena Stanisavljević Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ključne reči: Kahoot! kviz, stavovi učenika, nastava biologije, učenje unapređeno tehnologijom, srednja škola

Apstrakt

Digitalni kviz je poseban vid digitalnih igara koji je auditivno i vizuelno privlačan učenicima. Kahut (Kahoot!) kviz je jedan od digitalnih kvizova koji se danas široko koristi u obrazovanju. Cilj istraživanja je bio ispitati stavove učenika (N = 83) o primeni Kahut kviza u nastavi biologije u srednjoj školi. Stavovi učenika su analizirani i sa aspekta varijabli: pol, ocena iz biologije (na polugodištu) i ranija iskustva sa digitalnim kvizovima. U istraživanju je primenjen upitnik iz tri dela (I - pitanja koja se odnose na osnovne informacije i podatke o analiziranim varijablama, II - Likertova skala i III - otvoreno pitanje). Obradom prikupljenih podataka zaključeno je da su učenici iskazali pozitivne stavove prema Kahut kvizu, smatraju ga korisnim za utvrđivanje gradiva i većina je izrazila želju da se on primenjuje i u okviru drugih nastavnih predmeta. Nisu utvrđene statistički značajne razlike na nivou cele skale za analizirane varijable. Međutim, statistički značajne razlike su utvrđene za dva iskaza u odnosu na pol, odnosno učenice prijavljuju jači emocionalni doživljaj (kada odgovaraju na pitanja Kahut kviza) od učenika. Takođe, pored sviđanja i zadovoljstva, jedna od izdvojenih tema iz komentara (odgovora na otvoreno pitanje) je uzbuđenost i takmičarski duh. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da primena Kahut kviza može povećati angažovanje učenika na časovima biologije, ali treba voditi računa da uzbuđenost ne pređe u stres i frustraciju. Planiraju se dalja istraživanja kako bi se ispitalo da li uvođenje ove inovacije u dužem vremenskom periodu održava motivisanost učenika i da li utiče na njihov uspeh iz biologije.

Objavljeno
11. 07. 2022.
Broj časopisa
Sekcija
DIDAKTIKA I METODIKE