Časopis „Pedagoška stvarnost“ je časopis za školska i kulturno-prosvetna pitanja koji već izlazi punih 60 godina.

Od prvog broja 2017. godine časopis izlazi u suizdavaštvu sa Odsekom za pedagogiju,  Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Na osnovu procene Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije od 2002. godine, časopis „Pedagoška stvarnost“  ima karakter publikacije od posebnog interesa za nauku.

Objavlјuju se recenzirani stručni radovi, pregledni članci, izvorni naučni radovi  iz oblasti: pedagogije, psihologije, didaktičko-metodičke i nastavne prakse. Radovi se uređuju po strukturi: Pogledi i mišlјenja, Vaspitni rad škole, Didaktika i metodike, Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Istorija pedagogije, Prikazi i ocene, iz stranih zemalјa i primeri dobre prakse.  Autori radova svoje radove treba da prirede prema detalјnim uputstvima uredništva, a radovi se objavlјuju na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina, a rezimei radova na engleskom jeziku.

Časopis „Pedagoška stvarnost“ je do 2011. godine izlazio pet puta godišnje. Od prvog broja za 2017. godinu časopis izlazi dva puta godišnje, u junu i decembru.

Radovi se prilažu do 01. marta za prvi broj tekuće godine i do 01. septembra za drugi broj tekuće godine.

dr Bojana Perić Prkosovački,
glavna urednica